Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού Πρόχειρου Διαγωνισμού - Αντικατάσταση Δικτύου Υδρευσης στην περιοχή "Δαμάνια"

Δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την Περίληψη της Διακήρυξης