Διακήρυξη Δημοπρασίας Προμηθειών

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΗ

Δ/νση Οικονομικού – Δ/κού της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης,προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, ανά τμήμα, για την «προμήθεια λειτουργικού εξοπλισμού» προϋπολογισμού δαπάνης 68.460,16 ευρώ (84.206,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) για τις ανάγκες του έργου« Μετατροπή πολύκεντρου σε χώρο μουσικής μελέτης ΔήμουΑνωγείων», Το έργο έχει ενταχθεί στον άξονα προτεραιότητας 07 ΑειφόροςΑνάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης του Ε.Π. Κρήτης και νήσοι Αιγαίου 2007-2013 με κωδικό πράξης MIS 446528 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να καταθέτουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας (τμήμα Α + Β + Γ) είτε για ένα ή περισσότερα εκ των τμημάτωντου έργου στο σύνολό των ειδών τους.

Η προμήθεια αποτελείται από τα εξής τμήματα :

Τμήμα Α΄ : Γενικός εξοπλισμός , πρ/σμός : 8.800,00 € (χωρίς Φ.Π.Α 23%)

Τμήμα Β΄ : Ηλεκτρονικός εξοπλισμός, πρ/σμός : 37.020,16 € (χωρίς Φ.Π.Α23%)

Τμήμα Γ΄: Μουσικά όργανα, πρ/σμός : 22.640,00 € (χωρίς Φ.Π.Α 23%)

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς(Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύληwww.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της δικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη,στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμεναστο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ120/Α/29-5-1-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013(ΦΕΚ2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ΔημοσίωνΣυμβάσεων(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και στο Π.Δ 60/2007.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡAΝ : 13/3/2015 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ AΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡAΝ : ΤΕΤΑΡΤΗ 18/3/2015 και ώρα 3:00 μ.μ

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Επισημαίνεται ότι οι συμμετέχοντες δεν έχουν δυνατότητα να αποσύρουν ή να ακυρώσουν προσφορά μετά την υποβολή της.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/13 και το άρθρο 6 της Υ.Α Π1 2390/2013 « Τεχνικέςλεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού συστήματοςηλεκτρονικών Δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής το ύψος της οποίας και ο χρόνος ισχύος καθορίζονται στην αναλυτική διακήρυξη. (Αριθμός διακήρυξης ΟΙΚ. 18133/9-2-2015)

Αναλυτική διακήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης(www.crete.gov.gr) καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥΜΑΡΙΑ ΛΙΟΝΗ