Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Ανώγεια  27 Ιανουαρίου  2015

                                                 Αριθμ. Πρωτ.: 301

ΠΡΟΣ.:

α) Τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

β) Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Σμπώκος Βασίλειος, Σκουλάς Ιωάννης, 

Μπαγκέρη Σταυρακάκη Μαρία, Σουλτάτος Ζαχαρίας,

Κεφαλογιάννης Σωκράτης, Κοντογιάννης Εμμανουήλ

Γ) Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Πασπαράκης  Δημήτριος, Αεράκης Ιωάννης, 

Χαιρέτης Αναστάσιος, Σπαχής Οδυσσεύς, Ρούλιος Αντώνιος

 

ΘΕΜΑ.: «Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»  (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

 

Σας προσκαλούμε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 31η  του μηνός Ιανουαρίου έτους 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

 

 

 • Ψήφιση, ανάληψη και δέσμευση πίστωσης 911,05 € σε βάρος του σχετικού ΚΑ για την πληρωμή οφειλών του Δήμου για Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού.
 • Ψήφιση, ανάληψη και δέσμευση πίστωσης 703,74 € σε βάρος των σχετικών ΚΑ για την πληρωμή οφειλών του Δήμου για Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων. 
 • Ψήφιση, ανάληψη και δέσμευση πίστωσης 111.489,26 € σε βάρος των σχετικών ΚΑ για την πληρωμή οφειλών του Δήμου για Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων
 • Ψήφιση, ανάληψη και δέσμευση πίστωσης 2.831,46 € σε βάρος των σχετικών ΚΑ για την πληρωμή οφειλών του Δήμου για Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
 • Ψήφιση, ανάληψη και δέσμευση πίστωσης 4.104,15 € σε βάρος των σχετικών ΚΑ για την πληρωμή οφειλών του Δήμου για Λοιπά έξοδα
 • Ψήφιση, ανάληψη και δέσμευση πίστωσης 158.878,06 € σε βάρος των σχετικών ΚΑ για την πληρωμή οφειλών του Δήμου για Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων.
 • Ψήφιση, ανάληψη και δέσμευση πίστωσης 119.700,90 € σε βάρος των σχετικών ΚΑ για την πληρωμή οφειλών του Δήμου για Έργα
 • Ψήφιση, ανάληψη και δέσμευση πίστωσης 10.000,00 € σε βάρος του σχετικού ΚΑ για την πληρωμή οφειλών του Δήμου για Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες και Ειδικές Δαπάνες.
 • Ψήφιση, ανάληψη και δέσμευση πίστωσης 26.000,00 € σε βάρος του σχετικού ΚΑ για την «Δαπάνη εναπόθεσης απορριμμάτων ΧΥΤΑ ΑΜΑΡΙ Α.Ε.».
 •  Ψήφιση, ανάληψη και δέσμευση πίστωσης 22.637,40 € σε βάρος σχετικών ΚΑ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» που αφορούν το υπόλοιπο της σύμβασης με αριθμ. πρωτ. 2198/10-04-2014.
 • Ψήφιση, ανάληψη και δέσμευση πίστωσης 84.000,00 € σε βάρος σχετικών ΚΑ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» για το έτος 2015. 
 •  

   

  Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

         Εμμανουήλ Ν. Καλλέργης                          

  Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν θα μπορέσετε να παραβρεθείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους για την καλύτερη λειτουργία των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής.