∆ιακήρυξη ∆ιαγωνισµού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

Περίληψη ∆ιακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού ∆ηµόσιου ∆ιαγωνισµού

για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

 

Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό ανοικτό δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015» για τον ∆ήµο Ανωγείων και για τα Νοµικά του πρόσωπα, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 106.934,99 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης (α) για τα καύσιµα το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαµορφούµενης, µέσης λιανικής τιµής πώλησης έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την συγκεκριµένη περιφερειακή ενότητα του νοµού όπου θα βρίσκεται η έδρα το αναδόχου, κατά την ηµέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισµα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη και πετρέλαιο θέρµανσης) & (β) για τα λιπαντικά τη χαµηλότερη τιµή στο σύνολο τους σύµφωνα µε τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Υπάρχει σχετική πίστωση στον προϋπολογισµό έτους 2015 του ∆ήµου Ανωγείων και των Νοµικών του Προσώπων και θα υπάρξει και σχετική πίστωση στους προϋπολογισµούς έτους 2016 Τα υπό προµήθεια είδη θα είναι: Πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρµανσης βενζίνη Αµόλυβδη και Λιπαντικά

• Ο ∆ιαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης wwww.promitheus.gov.gr του συστήµατος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης wwww.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ µέχρι την 27/03/2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 15:00µµ σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Εντός τριών εργάσιµων ηµερών πρέπει να υποβληθούν και πρωτότυπα στην υπηρεσία τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.

• Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριµένα την 03/04/2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:30πµ. µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

• ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό παρέχεται σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής , συνεταιρισµούς , ενώσεις προµηθευτών ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά που ασχολούνται µε την εµπορία και διάθεση καυσίµων-λιπαντικών.

• Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (Προµηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. Και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr

• Κάθε συµµετέχων στο διαγωνισµό µπορεί να υποβάλλει έγγραφη προσφορά για το σύνολο των ειδών των καυσίµων και λιπαντικών για όλους τους φορείς ή για το σύνολο τους ανά φορέα,.

• Η εγγύηση για την συµµετοχή στον διαγωνισµό, εφ' όσον η προσφορά καλύπτει το σύνολο των ειδών ,ορίζεται σε ποσοστό 1%(ένα επί τοις εκατό)της προεκτιµούµενης αξίας εκτός Φ. Π. Α επί του συνόλου της µελέτης ,άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 1% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για την συγκεκριµένη οµάδα ή οµάδες ειδών της µελέτης.

• Για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή των σχετικών συµβάσεων µε τους φορείς υλοποίησης της προµήθειας, εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο µε το 1% (ένα επί τοις εκατό) της συµβατικής αξίας µε τον κάθε φορέα χωρίς τον Φ.Π.Α. Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε 12 µήνες από την υπογραφή της και τίθεται εν ισχύ κατόπιν της υπογραφής του σχετικού συµφωνητικού. Σηµειώνεται ότι θα υπογραφούν επιµέρους συµβάσεις µε τους φορείς υλοποίησης της προµήθειας όπως αναλυτικά αναφέρονται στην διακήρυξη του διαγωνισµού

• Η διακήρυξη και τα υπόλοιπα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού αναρτώνται στις διευθύνσεις: www.anogeia.gr και www.promitheus.gov.gr. Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισµού παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, από τα γραφεία του ∆ήµου Ανωγείων στα τηλέφωνα 28340 32500, 32507

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ