7/7/2015 Ενημέρωση σχετικά με την κατάθεση προσφορών για την προμήθεια μουσικών οργάνων του έργου "Μετατροπή Πολύκεντρου σε χώρο μουσικής μελέτης Δήμου Ανωγείων"

 

 

 

Συνέχεια της με αριθμ. Πρωτ. Οικ. 77776/22-6-2015 Πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την κατάθεση προσφορών με σκοπό την ανάθεση
προμήθειας μουσικών οργάνων, όπως αναφέρεται στο θέμα, ενημερώνουμε
τους ενδιαφερόμενους ότι :
Αναφορικά με την αδυναμία έκδοσης εγγυητικών επιστολών από τα
τραπεζικά ιδρύματα, λόγω της τραπεζικής αργίας, και δεδομένου ότι στις
8/7/2015 και ώρα 10.30 π.μ λήγει ο χρόνος κατάθεσης προσφορών, οι
ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες στον εν λόγω διαγωνισμό δύναται να
καταθέσουν αντί της εγγυητικής συμμετοχής, υπεύθυνη δήλωση
υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της συμμετέχουσας
εταιρείας στην οποία θα δηλώνεται ότι : « Λόγω της τραπεζικής αργίας
σύμφωνα με την από 28/6/2015 πράξη Νομοθετικού περιεχομένου με
τίτλο « Τραπεζική Αργία Βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α/65/28-6-2015)
δηλώνω ότι θα προσκομίσω την απαιτούμενη από την αριθμ. Οικ.
77776/22-6-2015 Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος, εγγύηση
συμμετοχής, άμεσα και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση , μετά την παύση
της Τραπεζικής αργίας.
Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης
www.crete.gov.gr
Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΝΗ

Δείτε παρακάτω στο αρχείο την ανακοίνωση :

Ανακοίνωση