Διακήρυξη Ανοικτού Πρόχειρου Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ"

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  

Ο Δήμος Ανωγείων προκηρύσσει την με ανοικτή δημοπρασία (πρόχειρος διαγωνισμός) επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης και από τον Δήμο Ανωγείων. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης από τα γραφεία του Δημοτικού Καταστήματος Ανωγείων  έως την Πέμπτη 04 Ιουνίου 2015  αντί του ποσού των 5 € (πέντε ευρώ).

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 09 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.  σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα  Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης  του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).  

 

Το έργο συντίθεται από μία κατηγορία εργασιών, ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό  15.000,00 €  (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα), με βάση την με αριθμό 23741/17.09.2013 μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Ρεθύμνου  και στο ποσό των 15.000,00 €  (με αναθεώρηση και  Φ.Π.Α.).

 

1     Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις:

 

α.  Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

β.  Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ.  Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τον Φ.Π.Α. δηλαδή 244 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς τον  Δήμο Ανωγείων. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως ορίζονται από την διακήρυξη και από τον ν. 3669/2008. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 3 (τρεις)  μήνες και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ανωγείων. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.  

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Ανωγείων                  (τηλ.: 28343 40413, Φαξ: 28340 32519, email: tydanogion@gmail.com) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο Δήμαρχος Ανωγείων

 

Εμμανουήλ Καλλέργης

 


 

Δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την διακήρυξη :