28/8/2018 Διακήρυξη Ανοικτού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια λειτουργικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του έργου "Τόπος του Βοσκού"

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Δ/νση Οικ/κού – Δ/κού της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια λειτουργικού εξοπλισμού πρ/σμού δαπάνης 36.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α), για τις ανάγκες του έργου Τόπος του βοσκού Δήμου Ανωγείων, με κωδικό πράξης MIS 446529 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το έργο έχει ενταχθεί στον άξονα προτεραιότητας 07 Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής  στην Περιφέρεια Κρήτης του Ε.Π. Κρήτης και νήσοι Αιγαίου  2007-2013.

 

Η προμήθεια αποτελείται από τα εξής τμήματα :

Τμήμα Α΄ :  Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός  

Τμήμα Β΄ :  Γενικός εξοπλισμός  

Τμήμα Γ΄:  Ηλεκτρονικός και λοιπός εξοπλισμός

Τμήμα Δ΄ : Ηλεκτρονικός ηχητικός εξοπλισμός

Τμήμα Ε΄ : Ηλεκτρικός εξοπλισμός

 

Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να καταθέτουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας (τμήμα Α + Β + Γ+Δ+Ε) είτε  για ένα ή περισσότερα εκ των τμημάτων του έργου στο σύνολό τους.

Αναλυτική διακήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης www.crete.gov.gr 

Πληροφορίες στο τμήμα Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, τηλέφωνο 2831340751 αρμόδιος υπάλληλος Λουκογιαννάκης Νικόλαος.

Προθεσμία κατάθεσης προσφορών έως την 16-09-2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.30 π. μ. στο τμήμα Προμηθειών της Π.Ε Ρεθύμνης, που είναι και η ημερομηνία και ώρα αποσφράγισής τους.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής το ύψος της οποίας και ο χρόνος ισχύος καθορίζονται στην αναλυτική διακήρυξη. 

 

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΝΗ       

 

Δείτε παρακάτω στα αρχεία την περίληψη και την πλήρη διακήρυξη :

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη