17/04/2019 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης προμηθειών (του άρθρου 116 ΚΑΙ 117 Ν.4412/16) - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

 

Ο Δήμαρχος Ανωγείων

προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού (πρόχειρου) δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού (κατά τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν.4412/2016) με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια Σκυροδέματος για την Κάλυψη Αναγκών του Δήμου Ανωγείων», ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 44.354,84 € € χωρίς το ΦΠΑ (ήτοι 55.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%).

Ως κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού θα είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της παρεχόμενης προμήθειας όπως αυτή περιγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της με αριθμ. πρωτ. 2056/17-04 -2019 μελέτης.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 55.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).

Η πηγή χρηματοδότησης είναι η Περιφέρεια Κρήτης η οποία ενέκρινε αρχικά με την με αρ. πρωτ. 204487/04-09-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης σχετικά με την τροποποίηση του ΚΑ 2013ΕΠ00200010 της ΣΑΕΠ 002. Με τo εγκεκριμένο ποσό  έχει εγγραφεί πίστωση στον ΚΑΕ  64-6662.001 του Δήμου Ανωγείων του προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 και είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης για την πληρωμή της δαπάνης.  Αυτό έχει γίνει με την με α/α Α/274 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης στο Μητρώο Δεσμεύσεων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ανωγείων για την Έγκριση Πραγματοποίησης Δαπάνης και τη Δέσμευση Πίστωσης ύψους πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ 55.000,00 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Ανωγείων Κ.Α.Ε. 64-6662.001 οικ. έτος 2019 για την πληρωμή της δαπάνης «Προμήθεια Σκυροδέματος για την Κάλυψη Αναγκών του Δήμου Ανωγείων» με ημερομηνία 02/04/2019.

 Η προσφορά θα πρέπει να συμφωνεί με τη μελέτη η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.

 Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών (ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού), σύμφωνα με το άρθρου 121 του Ν.4412/2016 ανέρχεται σε δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Ανωγείων (www.anogeia.gr).

 Συγκεκριμένα οι εργασίες που αφορούν στην παρούσα ανάθεση σύμβασης προμηθειών αναφέρονται αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2056/17-04 -2019 διακήρυξης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ανωγείων και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

 

Ο Δήμαρχος Ανωγείων 

Εμμανουήλ Νικ. Καλλέργης

 

Διακήρυξη

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΤΕΥΔ