18/04/2019 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών (του άρθρου 116 ΚΑΙ 117 Ν.4412/16) - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Ο Δήμαρχος Ανωγείων

προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού (πρόχειρου) δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού (κατά τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν.4412/2016) με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την «Αναβάθμιση Υπαίθριων Χώρων Άθλησης Σχολικού Συγκροτήματος Δήμου Ανωγείων Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου Κρήτης», ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 44.355,00€ χωρίς το ΦΠΑ (ήτοι 55.000,20 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%).

Ως κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (παρ.1 , άρθρου 86 του Ν.4412/2016) αποκλειστικά βάσει τιμής. Αυτή  καθορίζεται ως το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) από τον μειοδότη άνευ ορίου, στο σύνολο της παρεχόμενης προμήθειας όπως αυτή περιγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της με αριθμ. πρωτ. 2126/18-04-2019 μελέτης. 

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 55.000,20 € (με Φ.Π.Α. 24%).

Η πηγή χρηματοδότησης είναι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 133898/12-12-2018 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης εγκρίνοντας τη διάθεση πίστωσης πόσου 55.000,20 ευρώ σχετικά με την τροποποίηση του ΚΑ 2018ΣΕ01600087 της ΣΑΕ 016. Με τo εγκεκριμένο ποσό  έχει εγγραφεί πίστωση στον ΚΑΕ  61-7326.004 του Δήμου Ανωγείων του προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 και είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης για την πληρωμή της δαπάνης. 

Η προσφορά θα πρέπει να συμφωνεί με τη μελέτη η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. 

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών (ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού), σύμφωνα με το άρθρου 121 του Ν.4412/2016 ανέρχεται σε δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Ανωγείων (www.anogeia.gr). 

Συγκεκριμένα οι εργασίες που αφορούν στην παρούσα ανάθεση σύμβασης προμηθειών αναφέρονται αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή της υπ΄αριθμ. πρωτ. 2126/18-04-2019 διακήρυξης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ανωγείων και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Ο Δήμαρχος Ανωγείων 

Εμμανουήλ Νικ. Καλλέργης

 

Διακήρυξη

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΤΕΥΔ