Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου που αφορά την : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 2018

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού (πρόχειρου) δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού (κατά τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν.4412/2016) με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για τη «Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων & οχημάτων-Προμήθεια Ανταλλακτικών του Δήμου Ανωγείων για το έτος 2018», ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 41.532,26€ χωρίς το ΦΠΑ (ήτοι 51.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) του προϋπολογισμού του έτους 2018.

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών (ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού), σύμφωνα με το άρθρου 121 του Ν.4412/2016 ανέρχεται σε δώδεκα (12) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Ανωγείων (www.anogeia.gr).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στα Ανώγεια, στο Δημαρχιακό Μέγαρο την  16η - 05 - 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης υποβολής των προσφορών από τους υποψηφίους αναδόχους) ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.  
18PROC003004814 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στα Ανώγεια, στο Δημαρχιακό Μέγαρο την  16η - 05 - 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης υποβολής των προσφορών από τους υποψηφίους αναδόχους) ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.  

 

Διακήρυξη - Μελέτη - Μητρώο

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Υπεύθυνη Δήλωση

ΤΕΥΔ