Συνοπτικός Πρόχειρος Διαγωνισμός : Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων και αστικού εξοπλισμού παιδικής χαράς βρεφονηπιακού σταθμού Δήμου Ανωγείων

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  (Ν.4412/2016)

 

Ο Δήμος Ανωγείων  Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, προκηρύσσει ότι εκτίθεται σε Συνοπτικό (Πρόχειρο) Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες, επί τοις εκατό [%] από τον μειοδότη άνευ ορίου, επί του δημοπρατούμενου ποσού, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων και αστικού εξοπλισμού παιδικής χαράς βρεφονηπιακού σταθμού Δήμου Ανωγείων» με ομότιτλη μελέτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Ως κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (παρ.1 , άρθρου 86 του Ν.4412/2016) αποκλειστικά βάσει τιμής. Αυτή  καθορίζεται ως το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) από τον μειοδότη άνευ ορίου για την εκτέλεση της προμήθειας όπως περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας της μελέτης, ήτοι :

(1) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ, κωδ. cpv 43325000-7, προϋπολ. δαπάνης: 73.780,00 € με ΦΠΑ.

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 23η/08/2017, ημέρα Τετάρτη (ώρα λήξης 10:00 π.μ.) στο Δημαρχιακό Μέγαρο Ανωγείων, ΤΚ 74051, Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου Κρήτης. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ

 

Ενημερωθείτε σχετικά παρακάτω :

Περιληπτική Διακήρυξη

Συνοπτικός (Πρόχειρος) Διαγωνισμός

Τοπογραφικό Διάγραμμα Βρεφονηπιακού Σταθμού

Διευκρίνηση

Τυποποιημένο 'Εντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης