ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ 1358/04.03.2014 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΒΟΛΗ - ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                                                    Ευρωπαϊκό Ταμείο 

ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ                                                                                   Περιφερειακής Ανάπτυξης

 

Ταχ. Δ/νση: Ανώγεια Ρεθύμνης

Ταχ. Κώδικας: 74051

Τηλ: 28340 32500

Fax: 28340 31380

mail: info@anogeia.gr tydanogion@gmail.com                                      Ανώγεια, 04/03/ 2014

                                                                            Α.Π. : 1358

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αναθέτουσα Αρχή:                            ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 

Δ/νση:                                                ΑΝΩΓΕΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Τ.Κ.:                                                       74051

Τηλ.:                                                       2834032541

Fax:                                                        2834032519

email:                                             tydanogion@gmail.com

 

Αντικείμενο Διαγωνισμού:                                     

Σύμβαση υπηρεσιών:  «Προβολή – Σήμανση Ανωγείων»

ενταγμένο στο πλαίσιο του προγράμματος «Ολοκληρωμένα Σχέδια Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου (ΟΣΑΠΥ) Δήμου Ανωγείων» του Άξονα Προτεραιότητας 7 “Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης” με Κ.Θ.Π. 61 «Ολοκληρωμένα Σχέδια για την Αστική και Αγροτική Αναγέννηση» του Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013.

 

Διαδικασία Διεξαγωγής   Διαγωνισμού και κριτήριο ανάθεσης:

Ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά.

 

Ισχύουσες διατάξεις:

Του Π.Δ. 28/1980 «περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ».

Του N. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114), Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας.

Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68 Α’/2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» και του Ν.3469/2006 (ΦΕΚ Α’ 131/2006), Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις.Του N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α’/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρό­γραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

 

Συμμετέχοντες:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προϋπολογισμός:

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στους τομείς που αφορούν στο αντικείμενο του έργου και συγκεκριμένα:

  • Συγγραφή & δημιουργία σχετικών εντύπων & πληροφοριακών πινακίδων
  • Γραφικές & εκτυπωτικές τέχνες
  • Σχεδιασμός και εκτύπωση χαρτών
  • Επεξεργασία πρωτογενούς ενημερωτικού - πληροφοριακού υλικού και γραφιστική επιμέλεια – δημιουργία συστημάτων χωρικής σήμανσης
  • Σχεδιασμός - δημιουργία δικτυακών τόπων και ψηφιακών εφαρμογών.

και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων  Ευρώ (175.000,00€)συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Προθεσμία παράδοσης:  

 

Έξι (6) μήνες

Χρηματοδότηση:         

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης και νήσων Αιγαίου 2007-2013» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ από το ΕΠΤΑ

Εγγύηση Συμμετοχής: 

ποσοστό 5% του προϋπολογισμού του Έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) πόσου  8.750,00  ευρώ (η οποία πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά τον χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς)

Τόπος διεξαγωγής:                         

 

Δημοτικό κατάστημα Δ. Ανωγείων Κρήτης

Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης:

τευχών διακήρυξης

Τα τεύχη παραλαμβάνονται από το δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ανωγείων αντί του ποσού των δεκαπέντε  ευρώ έως τις 28/03/2014 ώρα 15:00. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της προκήρυξης διατίθεται δωρεάν και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.anogeia.gr.

 

Διεύθυνση Υπηρεσίας – Πληροφορίες 

παραλαμβάνουν    

                                          ΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

                                          ΤΚ7 74051,                                                                                       τηλ: 2834340412,                                                                    fax: 2834032519, email: tydanogion@gmail.com)

                                          Πληροφορίες κ. Ιωάννης Αναστασάκης         

Ισχύς προσφορών:

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν είκοσι (120) ημέρες, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Επιτροπή Δι ενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, πριν την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την παρούσα προκήρυξη.

Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 

 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Ανωγείων, Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας γραπτώς (με email στο tydanogion@gmail.com ή fax στο +30 28340 32519) για συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης μέχρι και τις 17/03/2014.

 Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη Διακήρυξη, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των Προσφορών.

Προθεσμία υποβολής  

προσφορών:                                      

Η υποβολή των προσφορών μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως απευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού  την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού Παρασκευή 04/04/2014 μέχρι ώρα 10:00πμ είτε με αποστολή με ταχυδρομείο ή courier στο Δήμο Ανωγείων στη διεύθυνση ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ, ΑΝΩΓΕΙΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ, ΤΚ 74051, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημέρας αποσφράγισης των προσφορών, δηλ την 3η του μηνός Απριλίου του έτους 2014, ημέρα Πέμπτη και μέχρι ώρας 15:00.

Ειδικοί Όροι:                                    

 

Γλώσσα σύνταξης

αιτήσεων συμμετοχής είναι Ελληνική

 

Ημερομηνία διενέργειας  

Διαγωνισμού:                     

Η    

Παρασκευή 04/04/2014 ώρα 10:00πμ

     

Ο Δήμαρχος Ανωγείων

 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ