24/11/2015 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 'Έργο «Τόπος του βοσκού Δήμου Ανωγείων»

Η Διεύθυνση Οικονομικού-Διοικητικού της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, έχοντας υπόψη :

1)    Την αριθμ. 7506/18-10-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, με ΑΔΑ: ΒΛΛΥ7ΛΚ-Θ00 περί ένταξης της πράξης «Τόπος του Βοσκού» με κωδικό ΜΙS 446529 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου της περιόδου 2007-2013.

2)    Την προγραμματική σύμβαση από την 07-05-2013, με ΑΔΑ: ΒΕΖΡ7ΛΚ-ΤΕ2 μεταξύ του Δήμου Ανωγείων και της Περιφέρειας Κρήτης για την πράξη «Τόπος του Βοσκού».

3)    Την αριθμ. 110850/41332/12-11-2013, με ΑΔΑ: ΒΛ1Λ7ΛΚ-Γ16 απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης του έργου «Τόπος του Βοσκού Δήμου Ανωγείων» του Περιφερειάρχη Κρήτης.

4)    Την αριθμ. 4440/6-8-2015 απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, περί προέγκρισης των τευχών δημοπράτησης.

5)    Την αριθμ. 651/21-08-2015 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης περί έγκρισης των όρων της αρχικής διακήρυξης.

6)    Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις».

7)    Την αριθμ. 35130/739/2010 ( ΦΕΚ 1291 Β /2010)  Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη. δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.

8)    διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α / 2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».

9)    Τις διατάξεις των άρθρων 157 και 201 του Ν. 4281/2014. 

10)  Tην αριθμ. 193/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης περί  ορισμού μελών ετήσιων επιτροπών πρόχειρων, τακτικών διαγωνισμών, ενστάσεων και παραλαβής αυτών στην Π.Ε.Ρ.

11) Την αριθμ. 936/2015 απόφαση της οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης με την οποία αποφασίστηκε η επανάληψη διερεύνησης αγοράς για την προμήθεια του τμήματος Ε  ( Ηλεκτρικός εξοπλισμός) στα πλαίσια υλοποίησης του 2ου υποέργου «Προμήθεια λειτουργικού εξοπλισμού της πράξης «Τόπος του βοσκού Δήμου Ανωγείων»   

Καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορά στο τμήμα Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, έως την Παρασκευή 27/11/2015 και ώρα 11:30 π.μ με σκοπό την ανάθεση προμήθειας, ηλεκτρικού εξοπλισμού πρ/σμού δαπάνης πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00)  μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% για τις ανάγκες του έργου «Τόπος του βοσκού Δήμου Ανωγείων»

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή επί αποδεκτών τεχνικών προσφορών.

Συγκεκριμένα : Η διερεύνηση αγοράς  αφορά στην κατάθεση προσφορών για προμήθεια δύο (2) ψυγείων συντήρησης με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά  :

Ψυγείο συντήρησης

Όρθια βιτρίνα συντήρησης τυριών τριπλή, με ράφια και ανοιγόμενες πόρτες, με εσωτερικό φωτισμό και χωρητικότητας <=1200lt.

 

Αναπόσπαστα μέρη της παρούσας πρόσκλησης είναι:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ - ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

 

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΝΗ

 

Αναλυτική Πρόσκληση