ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Δήμος ΑΝΩΓΕΙΩΝ, 29/10/2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                                     Αρ. ΠΡΤ.: 5233

ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΗΛ: 2834032541

ΦΑΞ:2834032519

                                                                                                               

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ IMAST» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ (ΕΤΠΑ) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 20%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 23.000,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

 

O Δήμος Ανωγείων ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση «Υπηρεσιών Περιβαλλοντικών Μετρήσεων και εξετάσεις Υγείας» στα πλαίσια του έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ -IMAST» ενταγμένο στο Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας  «Ελλάδα – Κύπρος» 2007-2013» σύμφωνα με την από 17-06-2011 με κωδικό Κ1_02_02 σύμβαση χρηματοδότησης καθώς και την 22-06-2012 τροποποίησης αυτής μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου "Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία" του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και αφετέρου, του Δήμου Ανωγείων N. Ρεθύμνης, Κύριου Δικαιούχου του έργου. είκοσι τριών χιλιάδων ευρώ   (23.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου   ΦΠΑ 23%  (4.300,81).

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
 3. Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι:

To αντικείμενο του Αναδόχου αφορά στην υλοποίηση της παρακάτω δράσης και ο Ανάδοχος καλείται  να παρουσιάσει την αναλυτική μεθοδολογία υλοποίησης, τα εργαλεία/μέσα καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Ειδικότερα, το αντικείμενο που θα κληθεί να υλοποιήσει ο ανάδοχος της παροχής υπηρεσιών αφορά στην υλοποίηση της Δράσης 3.3 – Περιβαλλοντικές Μετρήσεις και αναλύσεις και της Δράσης 3.4 – Εξετάσεις υγείας κτηνοτρόφων και ζώων. Σημειώνεται πως σε περίπτωση που προκύψουν επιμέρους διευκρινιστικές οδηγίες από τον Επικεφαλής Εταίρο του έργου επί των παραδοτέων, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενσωματώσει τις προτεινόμενες αλλαγές στα παραδοτέα του.

Αναλυτικά, το αντικείμενο του αναδόχου αφορά στην υλοποίηση του παρακάτω Πακέτου Εργασίας:

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  3.3  Περιβαλλοντικές μετρήσεις

Α) Θα πραγματοποιηθούν μικροβιακές αναλύσεις oλικών κολοβακτηριδίων (total coliforms) και κοπρανωδών κολοβακτηριδίων (faecal coliforms) σε δείγματα νερού, εδάφους και αποβλήτων. Θα συλλεχθούν τουλάχιστον 250 δείγματα τα οποία θα ελεγχθούν με εφαρμογή ISO μεθοδολογίας.

Β) Τα ίδια δείγματα θα ελεγχθούν για την ανίχνευση των παρακάτω μικροοργανισμών: εντερόκοκκοι, σαλμονέλλες, παθογόνα για τον άνθρωπο στελέχη E.coli.

Γ) Καταγραφή των αποτελεσμάτων σε βάση δεδομένων και επεξεργασία των αποτελεσμάτων με στατιστικές μεθόδους.

Προϋπολογισμός πακέτου εργασίας : 13.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ

Ελάχιστα Παραδοτέα πακέτου εργασίας :

 • ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1: Συλλογή ελάχιστου αριθμού 250 δειγμάτων νερού, εδάφους και αποβλήτων (Παράδοση: Ιανουάριος 2013)
 • ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2: Βάση δεδομένων με τα αποτελέσματα του μικροβιολογικού ελέγχου για oλικά (total coliforms) και κοπρανώδη κολοβακτηρίδια (faecal coliforms) 

(Παράδοση: Μάρτιος 2013) 

 • ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3: Αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου για ανίχνευση εντεροκόκκων, σαλμονελλών, και παθογόνων στελεχών E.coli  (Μάρτιος 2013)
 • ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4: Έκθεση με αποτελέσματα και συμπεράσματα (Απρίλιος 2013)

 ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  3.4  Εξετάσεις υγείας

Θα πραγματοποιηθούν μικροβιολογικοί έλεγχοι σε δείγματα ζώων και κτηνοτρόφων αλλά και του τοπικού πληθυσμού (με έμφαση σε νοσήματα που σχετίζονται με τα ζώα και τα απόβλητα) τόσο της υφιστάμενης κατάστασης όσο και της μελλοντικής μετά την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης και τη διαφοροποίηση του τρόπου συλλογής των αποβλήτων στις επιμέρους μονάδες και την αποφόρτιση τους με τη μεταφορά τους στη μονάδα επεξεργασίας.

Αναλυτικά:

Α) Συλλογή ελάχιστου αριθμού 100 δειγμάτων από ανθρώπινο πληθυσμό, εκ των οποίων τα 50 θα είναι από κτηνοτρόφους.  Είδος δειγμάτων: ορός αίματος ή άλλο βιολογικό υλικό.

Β) Συλλογή ελάχιστου αριθμού 100 δειγμάτων από ζώα . Είδος δειγμάτων: ορός, ολικό αίμα, κόπρανα, γάλα

Γ) Στα δείγματα των ανθρώπων και των ζώων θα πραγματοποιηθούν μικροβιακές αναλύσεις  για την ανίχνευση των παθογόνων: Βρουκέλλα, Coxiella, Σαλμονέλλα.

Δ) Καταγραφή των αποτελεσμάτων σε βάση δεδομένων και επεξεργασία των αποτελεσμάτων με στατιστικές μεθόδους. 

Προϋπολογισμός πακέτου εργασίας :10.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ

 Ελάχιστα Παραδοτέα πακέτου εργασίας :

 • ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1:  Ελάχιστος αριθμός 100 δειγμάτων από ανθρώπινο πληθυσμό και 100 δειγμάτων από ζώα  (Παράδοση: Ιανουάριος 2013)
 • ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2:  Βάση δεδομένων με τα αποτελέσματα του  εργαστηριακού ελέγχου για  την ανίχνευση Βρουκέλλα, Coxiella, Σαλμονέλλα (Μάρτιος 2013)
 • ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3 : Έκθεση με αποτελέσματα και συμπεράσματα (Απρίλιος 2013)

Οι Προσφέροντες οφείλουν να αποδείξουν προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε τομείς σχετικούς με τις παρεχόμενες υπηρεσίες καταθέτοντας με την προσφορά τους ως στοιχεία τεκμηρίωσης, συναφείς δραστηριότητες, καθώς και οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση που θεμελιώνει τις ελάχιστες απαιτούμενες επιστημονικές, τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες καθώς και αναλυτικά Βιογραφικά. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται ότι:
 • έλαβαν γνώση των όρων των τευχών της μελέτης και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα
 • δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας
 • δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση,  πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση
 • δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία
 • είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους  που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών.  

Οι φάκελοί των προσφορών (δικαιολογητικά, τεχνική προσφορά και οικονομική προσφορά) θα κατατίθενται στο δημοτικό κατάστημα Ανωγείων μέχρι την 6 Νοεμβρίου 2012 και  ώρα 10:00 π.μ. (άνοιγμα προσφορών). Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται και ταχυδρομικά, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα φθάσουν στο δήμο μέχρι την προηγούμενη μέρα της λήξης προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών, δηλαδή μέχρι και την 5 Νοεμβρίου 2012 στις 14:30. Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις παρέχονται από τις υπηρεσίες του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Αναστασάκης Ιωάννης, τηλέφωνο: 20834032541, fax 28340 32519, email:  tydanogion@gmail.com).

                                                                           Ο Δήμαρχος Ανωγείων     

                                                                         Σωκράτης Σ.Κεφαλογιάννης                                              

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

 

ΕΡΓΟ : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ IMAST» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

«Υπηρεσίες  Περιβαλλοντικών Μετρήσεων και εξετάσεις Υγείας» 

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
 3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

To αντικείμενο  του Αναδόχου αφορά στην υλοποίηση της παρακάτω δράσης και ο Ανάδοχος καλείται να παρουσιάσει την αναλυτική μεθοδολογία υλοποίησης, τα εργαλεία/μέσα καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Ειδικότερα, το αντικείμενο που θα κληθεί να υλοποιήσει ο ανάδοχος της παροχής υπηρεσιών αφορά στην υλοποίηση της Δράσης 3.3 – Περιβαλλοντικές Μετρήσεις και αναλύσεις και της Δράσης 3.4 – Εξετάσεις υγείας κτηνοτρόφων και ζώων. Σημειώνεται πως σε περίπτωση που προκύψουν επιμέρους διευκρινιστικές οδηγίες από τον Επικεφαλής Εταίρο του έργου επί των παραδοτέων, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενσωματώσει τις προτεινόμενες αλλαγές στα παραδοτέα του.

Αναλυτικά, το αντικείμενο του αναδόχου αφορά στην υλοποίηση του παρακάτω Πακέτου Εργασίας:

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  3.3  Περιβαλλοντικές μετρήσεις

Α) Θα πραγματοποιηθούν μικροβιακές αναλύσεις oλικών κολοβακτηριδίων (total coliforms) και κοπρανωδών κολοβακτηριδίων (faecal coliforms) σε δείγματα νερού, εδάφους και αποβλήτων. Θα συλλεχθούν τουλάχιστον 250 δείγματα τα οποία θα ελεγχθούν με εφαρμογή ISO μεθοδολογίας.

Β) Τα ίδια δείγματα θα ελεγχθούν για την ανίχνευση των παρακάτω μικροοργανισμών: εντερόκοκκοι, σαλμονέλλες, παθογόνα για τον άνθρωπο στελέχη E.coli.

Γ) Καταγραφή των αποτελεσμάτων σε βάση δεδομένων και επεξεργασία των αποτελεσμάτων με στατιστικές μεθόδους.

Προϋπολογισμός πακέτου εργασίας : 13.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ

 

Ελάχιστα Παραδοτέα πακέτου εργασίας :

 • ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1: Συλλογή ελάχιστου αριθμού 250 δειγμάτων νερού, εδάφους και αποβλήτων (Παράδοση: Ιανουάριος 2013)
 • ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2: Βάση δεδομένων με τα αποτελέσματα του μικροβιολογικού ελέγχου για oλικά (total coliforms) και κοπρανώδη κολοβακτηρίδια (faecal coliforms) 

(Παράδοση: Μάρτιος 2013) 

 • ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3: Αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου για ανίχνευση εντεροκόκκων, σαλμονελλών, και παθογόνων στελεχών E.coli  (Μάρτιος 2013)
 • ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4: Έκθεση με αποτελέσματα και συμπεράσματα (Απρίλιος 2013)

 ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  3.4  Εξετάσεις υγείας

 Θα πραγματοποιηθούν μικροβιολογικοί έλεγχοι σε δείγματα ζώων και κτηνοτρόφων αλλά και του τοπικού πληθυσμού (με έμφαση σε νοσήματα που σχετίζονται με τα ζώα και τα απόβλητα) τόσο της υφιστάμενης κατάστασης όσο και της μελλοντικής μετά την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης και τη διαφοροποίηση του τρόπου συλλογής των αποβλήτων στις επιμέρους μονάδες και την αποφόρτιση τους με τη μεταφορά τους στη μονάδα επεξεργασίας.

Αναλυτικά:

Α) Συλλογή ελάχιστου αριθμού 100 δειγμάτων από ανθρώπινο πληθυσμό, εκ των οποίων τα 50 θα είναι από κτηνοτρόφους.  Είδος δειγμάτων: ορός αίματος ή άλλο βιολογικό υλικό.

Β) Συλλογή ελάχιστου αριθμού 100 δειγμάτων από ζώα . Είδος δειγμάτων: ορός, ολικό αίμα, κόπρανα, γάλα

Γ) Στα δείγματα των ανθρώπων και των ζώων θα πραγματοποιηθούν μικροβιακές αναλύσεις  για την ανίχνευση των παθογόνων: Βρουκέλλα, Coxiella, Σαλμονέλλα.

Δ) Καταγραφή των αποτελεσμάτων σε βάση δεδομένων και επεξεργασία των αποτελεσμάτων με στατιστικές μεθόδους. 

Προϋπολογισμός πακέτου εργασίας :10.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ

 Ελάχιστα Παραδοτέα πακέτου εργασίας :

 • ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1:  Ελάχιστος αριθμός 100 δειγμάτων από ανθρώπινο πληθυσμό και 100 δειγμάτων από ζώα  (Παράδοση: Ιανουάριος 2013)
 • ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2:  Βάση δεδομένων με τα αποτελέσματα του  εργαστηριακού ελέγχου για  την ανίχνευση Βρουκέλλα, Coxiella, Σαλμονέλλα (Μάρτιος 2013)
 • ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3 : Έκθεση με αποτελέσματα και συμπεράσματα (Απρίλιος 2013)

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

 

  Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ      Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ      Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν

 
 

 

 

 

 

 

A/A

Περιγραφή εργασίας

Τιμή Μονάδος (€)

Μερική Δαπάνη (Ευρώ)

 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

1

Περιβαλλοντικές μετρήσεις

 

αποκοπή

10.569,10

 

2

Εξετάσεις υγείας

 

αποκοπή

8.130,08

 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

18.699,19

 

ΔΙΑΦ. & ΦΠΑ 23%:

4.300,81 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

23.000,00

 

           Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

 

 

ΕΡΓΟ :

 

ΕΡΓΟ : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ IMAST» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

«Υπηρεσίες  Περιβαλλοντικών Μετρήσεων και εξετάσεις Υγείας»

 
 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

ΑΡΘΡΟ  1

α) Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στο έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ IMAST» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.3  : Περιβαλλοντικές Μετρήσεις

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.4 : Εξετάσεις Υγείας

 

β) Τόπος παροχής της υπηρεσίας ορίζεται ο Δήμος Ανωγείων .

 

γ) Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 23.000,00 ευρώ,  συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.

 

ΑΡΘΡΟ  2

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
 2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
 4. Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών

 

ΑΡΘΡΟ 3

            Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

α. Προϋπολογισμός μελέτης

β. Η συγγραφή υποχρεώσεων

γ. Τεχνική περιγραφή 

 

ΑΡΘΡΟ  4

Η πληρωμή θα γίνει με χρηματικό ένταλμα μετά την ολοκλήρωση του έργου και την έκδοση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.

 

ΑΡΘΡΟ  5

Κατά την ολοκλήρωση της υπηρεσίας η αρμόδια επιτροπή παραλαβής θα εξετάσει τη συμμόρφωση της παρασχεθείσας υπηρεσίας με την τεχνική περιγραφή (ποιοτική και ποσοτική συμμόρφωση). Εφόσον προκύψει οποιαδήποτε ασυμφωνία, ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άμεση διόρθωση μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ειδοποίησή του.

Ως χρόνος ολοκλήρωσης της υπηρεσίας και παράδοσης όλων των προβλεπομένων ειδών, ορίζονται οι έξι (6) μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης.  Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο πέραν της ορισθείσης προθεσμίας και εφόσον η καθυστέρηση δεν υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες  ημέρες, υποχρεούται να πληρώσει προς το Δήμο ως ποινική ρήτρα ποσοστό δυόμισι τοις εκατό (2,5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας του κάθε είδους που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Για καθυστέρηση πέραν των τριών (3) ημερών, του επιβάλλεται πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνολικής συμβατικής αξίας.

Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και παρακρατείται από τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής ή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του προμηθευτή.

 

ΑΡΘΡΟ  6

Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου ή σε ανωτέρα βία, η προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του Δήμου, ή από ανωτέρα βία κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή.

ΑΡΘΡΟ  7

Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, χαρτόσημα και όλες οι νόμιμες κρατήσεις βαρύνουν όλα τον ανάδοχο και μόνο αυτόν χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ  8

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τρεις (3) μήνες από την υποβολή τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των τριών μηνών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ