ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή«Η προμήθεια εξοπλισμού υπαίθριου θεάτρου “Νίκος Ξυλούρης”»

Αξία προμηθευόμενων ειδών :  172.713.31 Ευρώ

Δαπάνη Φ.Π.Α 23%             :  39.724.07 Ευρώ

Προϋπολογισμός                :  212.437.38 Ευρώ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ανωγείων ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την 3η Απριλίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα  10:00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη δημοπράτησης από το δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ανωγείων (Δ/ΝΣΗ: Δημαρχείο Ανωγείων ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ 74051, τηλ: 2834032541, fax: 2834032519, email: tydanogion@gmail.comαρμόδιος κ. Ιωάννης Αναστασάκης) έως τις 26 Μαρτίου 2014 ώρα 15:00.

Η υποβολή των προσφορών μπορεί να γίνει είτε με αποστολή στην υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό στην παραπάνω διεύθυνση με απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι 2η Απριλίου 2014, ώρα 15:00 είτε απευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού (άρθρα 3 παρ.6,11 παρ.4 ΕΚΠΟΤΑ) την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού 3η Απριλίου 2014 μέχρι ώρα 10:00 πμ.

      Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 11389/8-3-93 (Υ.Α. 11389/8-31993),  καθώς και τους όρους των τευχών δημοπράτησης.

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης των προσφερομένων ειδών, με ΦΠΑ. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς, που ζητάει η διακήρυξη και να είναι σύμφωνη, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, με το συνημμένο στη διακήρυξη υπόδειγμα του παραρτήματος.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών (που υποβάλουν κοινή προσφορά), που ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και διαθέτουν τα υπό προμήθεια είδη, με ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπο τους ή με οποιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013 μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.

 

      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ Σ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ