ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ AYTOKINOYMENOY ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΑ ΚΟΜΠΟΣΤ'

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013Ανώγεια, 12 Μαρτίου 2013Αριθμ. Πρωτ. : 909ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΑντικείμενο Διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ AYTOKINOYMENOY ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΑ ΚΟΜΠΟΣΤ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕΤΙΤΛΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ-IMAST» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 INTERREG.Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝΔ/νση: ΑΝΩΓΕΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥΤ.Κ.: 74051Τηλ.: 2834032541Fax: 2834032519Διαδικασία ΔιεξαγωγήςΔιαγωνισμού: Ανοιχτός διαγωνισμός σε ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερηπροσφορά.Ισχύουσες διατάξεις: α)Ν. 2286/95 «Προμήθειες του ημοσίου Τομέα και Ρυθμίσειςσυναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. 19Α/1995).β)απόφαση του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμόςπρομηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. 185Β/1993)γ)N.3463/2006 «ημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 114Α/2006)δ)Ν.3852/2010«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και τηςΑποκεντρωμένης ιοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/2010)Προϋπολογισμός: 75.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%Προθεσμία παράδοσης: τρεις (3) μήνεςΧρηματοδότηση: Το έργο, με διακριτικό τίτλο IMAST, συγχρηματοδοτείται από την ΕυρωπαϊκήΈνωση (ΕΤΠΑ) σε ποσοστό 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδος και τηςΚύπρου σε ποσοστό 20%Εγγύηση Συμμετοχής: 3.750,00 ευρώΤόπος διεξαγωγής: Δημοτικό κατάστημα Δ. Ανωγείων ΚρήτηςΠροθεσμία παραλαβήςτευχών διακήρυξης: Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να παραλαμβάνουν ,έναντι τουποσού 10,00 € ,τα τεύχη δημοπράτησης από το δημοτικό κατάστημα τουΔήμου Ανωγείων (Δ/νση: Δημαρχείο Ανωγείων Κρήτης, ΤΚ 74051, τηλ:2834032541, fax: 2834032519, email: tydanogion@gmail.com αρμόδιος κ.Ιωάννης Αναστασάκης )έως τις 10 Απριλίου 2013 ώρα 14:30Προθεσμία υποβολήςπροσφορών: Η υποβολή των προσφορών μπορεί να γίνει:είτε με αποστολή στην υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό στηνπαραπάνω διεύθυνση με απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονταιστην υπηρεσία μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίαςΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι Παρασκευή 12 Απριλίου 2013,ώρα 14:30είτε απευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού (άρθρα 3 παρ.6,11 παρ.4 ΕΚΠΟΤΑ)την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού 15 Απριλίου 2013 μέχρι ώρα 10:00 πμΗμερομηνία διενέργειαςΔιαγωνισμού: 15 Απριλίου 2013 ώρα 10:00 πμΕιδικοί Όροι:Γλώσσα σύνταξηςαιτήσεων συμμετοχής: ΕλληνικήΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝΚΕΦΑΛΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

Ανώγεια, 12 Μαρτίου 2013

Αριθμ. Πρωτ. : 909

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Αντικείμενο Διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ AYTOKINOYMENOY ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΑ ΚΟΜΠΟΣΤ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ

ΤΙΤΛΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ-IMAST» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 INTERREG.

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

Δ/νση: ΑΝΩΓΕΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Τ.Κ.: 74051

Τηλ.: 2834032541

Fax: 2834032519

Διαδικασία Διεξαγωγής

Διαγωνισμού: Ανοιχτός διαγωνισμός σε ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη

προσφορά.

Ισχύουσες διατάξεις: α)Ν. 2286/95 «Προμήθειες του ημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις

συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. 19Α/1995).

β)απόφαση του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός

προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. 185Β/1993)

γ)N.3463/2006 «ημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 114Α/2006)

δ)Ν.3852/2010«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης ιοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/2010)

Προϋπολογισμός: 75.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%

Προθεσμία παράδοσης: τρεις (3) μήνες

Χρηματοδότηση: Το έργο, με διακριτικό τίτλο IMAST, συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή

Ένωση (ΕΤΠΑ) σε ποσοστό 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδος και της

Κύπρου σε ποσοστό 20%

Εγγύηση Συμμετοχής: 3.750,00 ευρώ

Τόπος διεξαγωγής: Δημοτικό κατάστημα Δ. Ανωγείων Κρήτης

Προθεσμία παραλαβής

τευχών διακήρυξης: Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να παραλαμβάνουν ,έναντι του

ποσού 10,00 € ,τα τεύχη δημοπράτησης από το δημοτικό κατάστημα του

Δήμου Ανωγείων (Δ/νση: Δημαρχείο Ανωγείων Κρήτης, ΤΚ 74051, τηλ:

2834032541, fax: 2834032519, email: tydanogion@gmail.com αρμόδιος κ.

Ιωάννης Αναστασάκης )

έως τις 10 Απριλίου 2013 ώρα 14:30

Προθεσμία υποβολής

προσφορών: Η υποβολή των προσφορών μπορεί να γίνει:

είτε με αποστολή στην υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό στην

παραπάνω διεύθυνση με απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται

στην υπηρεσία μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι Παρασκευή 12 Απριλίου 2013,

ώρα 14:30

είτε απευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού (άρθρα 3 παρ.6,11 παρ.4 ΕΚΠΟΤΑ)

την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού 15 Απριλίου 2013 μέχρι ώρα 10:00 πμ

Ημερομηνία διενέργειας

Διαγωνισμού: 15 Απριλίου 2013 ώρα 10:00 πμ

Ειδικοί Όροι:

Γλώσσα σύνταξης

αιτήσεων συμμετοχής: Ελληνική

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ