Κέντρο προβολής της κτηνοτροφίας και της βιοποικιλότητας στο Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη

 

Ο Δήμος Ανωγείων, έπειτα από προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ, αποτελούμενου από τα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1: «Σχεδιασμός, οργάνωση, παραγωγή και εγκατάσταση έκθεσης ερμηνείας», εκτιμώμενης αξίας 612.903,23€ πλέον ΦΠΑ 24%,

ΤΜΗΜΑ 2: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης», εκτιμώμενης αξίας 96.774,19€ πλέον ΦΠΑ 24%,

ΤΜΗΜΑ 3: «Προβολή – προώθηση του Κέντρου», εκτιμώμενης αξίας 88.709,68€ πλέον ΦΠΑ 24%,

ΤΜΗΜΑ 4: «Οργάνωση της διαχείρισης και λειτουργίας του Κέντρου», εκτιμώμενης αξίας 40.322,58€ πλέον ΦΠΑ 24%,

πραγματοποίησε  με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) τον άνω διαγωνισμό ο οποίος ανέδειξε ως ανάδοχους για τα αντίστοιχα τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1: ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ» & «TETRAGON ΑΕ», Σύμβαση ύψους Συνολικού Ποσού 551.612,91 €, χωρίς ΦΠΑ και 684.000,01 € με ΦΠΑ.

ΤΜΗΜΑ 2: DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, Συνολικού Ποσού  72.580,64 €, χωρίς ΦΠΑ και  90.000,00 € με ΦΠΑ.

ΤΜΗΜΑ 4: ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Σύμβαση ύψους Συνολικού Ποσού 32.200,00 €, χωρίς ΦΠΑ και  39.928,00 € με ΦΠΑ.

Η πίστωση προέρχεται από το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 και το ενάριθμο έργο  2017ΣΕ27510028 με κωδικό ΟΠΣ  5001942 και ΣΑΕ2751.

 

Δείτε παρακάτω την διακήρυξη του διαγωνισμού:

http://www.anogeia.gr/info-citizen/auctions-competitions/declaration26062019.html

 

ΣΥΜΒΑΣΗ - ΤΜΗΜΑ1

ΣΥΜΒΑΣΗ - ΤΜΗΜΑ2

ΣΥΜΒΑΣΗ - ΤΜΗΜΑ3

ΣΥΜΒΑΣΗ - ΤΜΗΜΑ4