Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Γ΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014,

                                                                                                   ΑΔΑ:  Β8ΖΤΩΨΥ-21Σ                      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ                                                                         

 

  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Από το πρακτικό της συνεδρίασης με αριθμό 19/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανωγείων, της 3ης του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014.

 

Αριθμός Απόφασης: 156/2014       

Περίληψη:

 

Περί έγκρισης της Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Γ΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014, αναμόρφωση του προϋπολογισμού με εσωτερική αύξηση και μείωση των εσόδων μεταξύ τους χωρίς παράλληλη αναμόρφωση της Στοχοθεσίας. 

 

Στ΄ Ανώγεια σήμερα την 03/12/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 6:30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ανωγείων, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ανωγείων ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 6153/27-11-2014 πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87).

 

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 17 μελών παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση 15 και ονομαστικά οι:

 

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ              

1.    Αεράκης Ιωάννης                                                           1. Μανουράς Μιχαήλ

2.    Δραμουντάνη Μαρία                                                       2. Σπαχής Οδ.

3.    Κονιός Δημήτριος                                                             

4.    Μπαγκέρη - Σταυρακάκη Μαρία                                          

5.    Ξυλούρης Γεώργιος                                                             

6.    Πασπαράκης Δημήτριος                                                            

7.    Σκουλάς Ιωάννης                                                  

8.    Σμπώκος Βασίλειος                                                            

9.    Σουλτάτος Ζαχαρίας

10. Χαιρέτης Αναστάσιος

11. Κεφαλογιάννης Σωκράτης

12. Κοντογιάννης Εμμανουήλ

13. Φασουλάς Βασίλειος

14. Χαιρέτης Εμμανουήλ

15. Ρούλιος Αντώνιος

 

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κος Εμμανουήλ Καλλέργης  και η δημοτική υπάλληλος κα Όλγα Σκουλά για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.  

Ο Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

 

Σύμφωνα με την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Από 1.1.2011 σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014, ορίζονται τα εξής:

«9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η  Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με την αριθ. 158/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2014  και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 1376/2013 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. 

Με βάση τα παραπάνω η Προϊσταμένη  των Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών κα Νταγιαντά Ζαχαρένια κοινοποίησε στην οικονομική επιτροπή την εισήγηση σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Γ΄τριμήνου του έτους 2014 όπως παρακάτω:

«Από τα συνολικά στοιχεία της εξέλιξης και είσπραξης των εσόδων όπως αποτυπώνονται στον επισυναπτόμενο  πίνακα μέχρι την 30/9/2014, θεωρούμε ότι η αναμόρφωση του προϋπολογισμού με εσωτερική αύξηση και μείωση των εσόδων μεταξύ τους, για την καλύτερη απεικόνισή τους θα διασφαλίσει την ομαλή εξέλιξη του προϋπολογισμού.

Το σύνολο των Εσόδων του Προϋπολογισμού παραμένει το ίδιο . Η πορεία του εννεάμηνου  στην είσπραξη των εσόδων αναδεικνύει την μεγάλη προσπάθεια των υπηρεσιών μας, καθώς το ποσοστό εισπραξιμότητας στους Κωδικούς που αναφέρει περιοριστικά η ΚΥΑ 47490 18/12/2012 Άρθρο 5, παρ.4 ξεπερνά το 50 % (63,54% εισπράξεων επί των τελικώς διαμορφωθέντων προϋπολογισθέντων εσόδων ).

Προτείνουμε στην Οικονομική Επιτροπή, την εσωτερική αναμόρφωση του Προϋπολογισμού των εσόδων έτους 2014, χωρίς παράλληλη αναμόρφωση της στοχοθεσίας, καθώς επί της ουσίας, οι στόχοι στο σύνολό τους, κρίνουμε ότι θα επιτευχθούν σύμφωνα με την μέχρι τώρα Πορεία του Δήμου μας».

Η Έκθεση Εσόδων - Εξόδων Γ’ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 και η πρόταση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού με εσωτερική αύξηση και μείωση των εσόδων μεταξύ τους χωρίς παράλληλη αναμόρφωση της Στοχοθεσίας έχουν ως εξής:

 

 

 

 

Η οικονομική επιτροπή του Δήμου Ανωγείων με την αριθμ. 188/2014 απόφασή της ενέκρινε την έκθεση εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2014 του Δήμου Ανωγείων και την πρόταση  αναμόρφωσης του προϋπολογισμού με εσωτερική αύξηση και μείωση των εσόδων μεταξύ τους χωρίς παράλληλη αναμόρφωση της Στοχοθεσίας και την υποβάλλει προς λήψη σχετικής απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με άρθρο 72 παρ.1β του ν. 3852/10, την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014

 

             Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του:

1ο. Την εισήγηση του Προέδρου

2ο. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Νόμου 3852/2010

3ο. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1β του ν. 3852/10, την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014

4ο. Την αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών

5ο. Την αριθμ. 188/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,

 

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία

 

Εγκρίνει την έκθεση εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2014 του Δήμου Ανωγείων όπως ακριβώς αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

 Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Ανωγείων με εσωτερική αύξηση και μείωση των εσόδων μεταξύ τους χωρίς παράλληλη αναμόρφωση της Στοχοθεσίας όπως ακριβώς αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Ο κ. Ρούλιος Αντώνιος εκπρόσωπος της ελάσσονος μειοψηφίας ανέφερε τα παρακάτω:

 

Καταψηφίζω τον απολογισμό του Γ Τριμήνου 2014 και την  αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Ανωγείων με εσωτερική αύξηση και μείωση των εσόδων μεταξύ τους χωρίς παράλληλη αναμόρφωση της Στοχοθεσίας γιατί:

Με τα στοιχεία του απολογισμού για το Γ Τρίμηνο 2014 που μας παρουσίασε η Δημοτική Αρχή επιβεβαιώνεται η αντιλαϊκότητα και η αντιδραστική του κατεύθυνση του προϋπολογισμού του Δήμου. Αποδεικνύεται ακόμη ότι με την εφαρμογή των μνημονίων και των εφαρμοστικών νόμων, κατευθύνουν την Δημοτική αρχή σε δυσβάστακτα εισπρακτικού χαρακτήρα μέτρα για τους δημότες.

Η  υπακοή και ευθυγράμμιση σε αντιλαϊκές πολιτικές, οργάνων όπως το Δημοτικό Συμβούλιο , δεν συμβάλει και δεν βοηθά τους εργαζόμενους. Αντίθετα με την συναίνεση αυτή ουσιαστικά, δηλώνουν συμμετοχή στα άδικα μέτρα που έχουν επιβληθεί σε βάρος του λαού.

Ακόμη όμως  και από μια απλή ανάγνωση  των επιμέρους στοιχείων του Απολογισμού ,δείχνει την γύμνια και την εξαθλίωση που οδηγείται ο λαός και κατ’ επέκταση ο Δήμος. Η απόκλιση των εσόδων και των δαπανών είναι σε τραγική κατάσταση . Επόμενο είναι ότι η υστέρηση εσόδων κύρια από το κράτος , επιβάλει αναγκαστικά στον Δήμο να μην μπορεί να υλοποιήσει τις δαπάνες που είναι αναγκαίες για την ανακούφιση των Δημοτών. Αναγκάζεται έμμεσα η Δημοτική αρχή να αναζητήσει έσοδα από άλλες πηγές πχ από τους δημότες ώστε να καλύψει τις άμεσες υποχρεώσεις που έχει.

 

Θα πρέπει επομένως να δώσουν  απαντήσεις στους δημότες, όσοι ψήφισαν τον προϋπολογισμό ,όσοι συναίνεσαν στον Νόμο του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ  και όσοι τελικά ακολούθησαν αυτήν την πολιτική, για το που οδήγησε και οδηγεί αυτή η στάση τους.

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                            ΤΑ ΜΕΛΗ

     Δημήτριος Κονιός                                                                         

       

       Πιστό Αντίγραφο

 Ο Δήμαρχος Ανωγείων

 

 

 

Εμμανουήλ Ν. Καλλέργης