Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

 

Σας προσκαλούμε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 3η  του μηνός Απριλίου έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική Πρόσκληση