Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

 Ανώγεια  27 Φεβρουαρίου  2015

                                                                           Αριθμ. Πρωτ.: 696

ΠΡΟΣ.:

α) Τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

β) Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Σμπώκος Βασίλειος, Σκουλάς Ιωάννης, 

Μπαγκέρη Σταυρακάκη Μαρία, Σουλτάτος Ζαχαρίας,

Κεφαλογιάννης Σωκράτης, Κοντογιάννης Εμμανουήλ

Γ) Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Πασπαράκης  Δημήτριος, Αεράκης Ιωάννης, 

Χαιρέτης Αναστάσιος, Σπαχής Οδυσσεύς, Ρούλιος Αντώνιος

 

ΘΕΜΑ.: «Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»  (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Σας προσκαλούμε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 3η  του μηνός Μαρτίου έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

  1. Απευθείας ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης «Υπαίθριος χώρος αθλητικών, εκπαιδευτικών και περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων» ποσού 2.460,00 €.
  2. Απευθείας ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης «Μόνωση δώματος και επικάλυψη στεγών δημοτικού κτίσματος» ποσού 1.369,36 €.
  3. Απευθείας ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης «Υδρογεωλογική μελέτη – Γεωλογικές αναγνωρίσεις – Έρευνα για τον εντοπισμό θέσεων αρδευτικών – υδρευτικών γεωτρήσεων στην περιοχή του Δήμου Ανωγείων» και ψήφιση ανάληψη και δέσμευση πίστωσης 2.506,00 € σε βάρος σχετικού ΚΑ.
  4. Έγκριση των πρακτικών και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού για «ΠΡΟΒΟΛΗ – ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΝΩΓΕΙΩΝ».
  5. Εγκρίνει των τεχνικών προδιαγραφών, Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, Κατάρτιση των όρων Δημοπρασίας για τον σχεδιασμό και την  εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων ηλεκτρονικού υλικού (Δράσεις: «Το Ανωγειανό Αόρι», «Η ποιμενική ζωή των Ανωγείων», «Οι τόποι μας διηγούνται την ιστορία τους» και «Τα μιτάτα των Ανωγείων»), στα πλαίσια του έργου «Ανάδειξη των τουριστικών και πολιτιστικών δεδομένων Δήμου Ανωγείων Ν. Ρεθύμνης μέσα από έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα».
  6. Σύνταξη του σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ανωγείων, έτους 2015.
  7. Ψήφιση, ανάληψη και δέσμευση πίστωσης 600,00 € σε βάρος του σχετικού ΚΑ για την καταβολή έκτακτων οικονομικών ενισχύσεων.
  8. Ψήφιση, ανάληψη και δέσμευση πίστωσης 3.000,00 € σε βάρος σχετικού ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015 για την πληρωμή της προμήθειας σωλήνων και εξαρτημάτων εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου ύδρευσης. 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

  

                                                                           Εμμανουήλ Ν. Καλλέργης                          

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν θα μπορέσετε να παραβρεθείτε στη συνεδρίαση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά εκλογής τους για την καλύτερη λειτουργία των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής.