Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ.:

α) Τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

β) Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Σμπώκος Βασίλειος, Σκουλάς Ιωάννης, 

Μπαγκέρη Σταυρακάκη Μαρία, Σουλτάτος Ζαχαρίας,

Κεφαλογιάννης Σωκράτης, Κοντογιάννης Εμμανουήλ

Γ) Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Πασπαράκης  Δημήτριος, Αεράκης Ιωάννης, 

Χαιρέτης Αναστάσιος, Σπαχής Οδυσσεύς, Ρούλιος Αντώνιος

 

ΘΕΜΑ.: «Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»  (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

 

Σας προσκαλούμε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 16η  του μηνός Μαρτίου έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

Δείτε παρακάτω στο αρχείο που ακολουθεί την αναλυτική Πρόσκληση