Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης με αριθμ. 10/15-9-2015 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανωγείων

Περίληψη

Περί έγκρισης της Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Β΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, αναμόρφωση του προϋπολογισμού σε έσοδα και δαπάνες με παράλληλη αναμόρφωση της Στοχοθεσίας.

 

Ενημερωθείτε σχετικά στο αρχείο παρακάτω: 

Αρχείο