ΑΠ Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της συνεδρίασης με αριθμό 14/2018

Στ ́ Ανώγεια σήμερα την 23/11/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 7:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ανωγείων, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ανωγείων ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 3757/19-11-2018 πρόσκληση της Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ Α ́/87).

 

Απόσπασμα