Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 03/11/2017

 

Σας προσκαλούμε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 3η  του μηνός Νοεμβρίου έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Εμμανουήλ Ν. Καλλέργης

 

Αναλυτική Πρόσκληση