Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

 

Σας προσκαλούμε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 12η  του μηνός Οκτωβρίου έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης σε θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Ν. Καλλέργης

 

Αναλυτική Πρόσκληση