Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 13/02/2018

 

Σας προσκαλούμε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 13η  του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Εμμανουήλ Ν. Καλλέργης

 

Αναλυτική Πρόσκληση