Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

 

Σας προσκαλούμε στην έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 13η  του μηνός Νοεμβρίου έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Ν. Καλλέργης

 

Αναλυτική Πρόσκληση