Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 13/1/2016

 

Σας προσκαλούμε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 13η  του μηνός Ιανουαρίου έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

Εμμανουήλ Ν. Καλλέργης

 

 

Αναλυτική Πρόσκληση