Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 16/03/2020

 

Σας προσκαλούμε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 16η του μηνός Μαρτίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Σωκράτης Σ. Κεφαλογιάννης

 

Αναλυτική Πρόσκληση