Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 28/12/2015

 

Σας προσκαλούμε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 28η  του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

  1. Εισήγηση για τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

Εμμανουήλ Ν. Καλλέργης

 

Αναλυτική Πρόσκληση