Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 31/12/2015

 

Σας προσκαλούμε στη έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 31η  του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

  1. Εισήγηση για τροποποίηση του προϋπολογισμού των εσόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2015.
  2. Περί ανατροπής αναλήψεων υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων  έτους 2015. 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

Εμμανουήλ Ν. Καλλέργης

 

Αναλυτική Πρόσκληση