Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

 

Σας προσκαλούμε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 7η  του μηνός Νοεμβρίου έτους 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής

 Εμμανουήλ Ν. Καλλέργης

Αναλυτική Πρόσκληση