Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Α΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2013 και υποβολής της στο Δημοτικό Συμβούλιο

««Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Α΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2013  και υποβολής της στο Δημοτικό Συμβούλιο (άρθρο 72 παρ.1β & άρθρο 266 παρ. 9 του Ν.3852/2010)».