Παρατηρήσεις Δήμου Ανωγείων στα πλαίσια διαβούλευσης για την Β1 φάση αναθεώρησης και εξειδίκευσης του θεσμοθετημένου ΠΠΧΣΑΑ Περιφέρειας Κρήτης

 

Έπειτα από διεξοδική συζήτηση επί της πρότασης του ΠΠΧΣΑΑ Κρήτης όπως διαμορφώνεται στο Β1 στάδιο της , το Δημοτικό Συμβούλιο  Ανωγείων με την υπ' αριθμό 81/2015 απόφαση του, θέτει υπ' όψιν σας τις παρακάτω προτάσεις για τροποποίηση/συμπλήρωση της μελέτης :

 

Δείτε τις προτάσεις στο αρχείο που ακολουθεί :

Προτάσεις