Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Β΄ Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017