Διακήρυξη Δημοπρασίας Προμηθειών

ΑΔΑ: Β5Λ77ΛΚ-ΝΚ7

ΑΔΑΜ: 15PROC002526499

                                         

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Η Δ/νση Οικονομικού – Δ/κού της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, προκηρύσσει  πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια λειτουργικού εξοπλισμού του κέντρου πληροφόρησης Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτης, στα Ανώγεια, προϋπολογισμού δαπάνης 36.100,00 € (με Φ.Π.Α). Το έργο έχει ενταχθεί στον άξονα προτεραιότητας 07 Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής  στην Περιφέρεια Κρήτης του Ε.Π. Κρήτης και νήσοι Αιγαίου  2007-2013 με κωδικό πράξης MIS 446531 ΣΑ2013ΕΠ00280113, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

 

Η προμήθεια αποτελείται από τα εξής τμήματα : 

 

Τμήμα Α΄ : Γενικός εξοπλισμός (έπιπλα κ.λ.π) πρ/σμός 9.500,00 € (χωρίς Φ.Π.Α 23%) 

 

Τμήμα Β΄ : Ηλεκτρονικός ηχητικός εξοπλισμός ( ηχείο, ενισχυτής κ.λ.π ) πρ/σμός 2.040,00 € (χωρίς  Φ.Π.Α  23%) 

 

Τμήμα Γ΄: Ηλεκτρονικός λοιπός εξοπλισμός (Η/Υ, Τηλεοράσεις κ.λ.π) πρ/σμός 17.809,59 € (χωρίς  Φ.Π.Α  23%)

 

Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να καταθέτουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας (τμήμα Α + Β + Γ) είτε  για ένα ή δύο εκ των τμημάτων του έργου στο σύνολό τους.

Αναλυτική διακήρυξη δίνεται στο τμήμα προμηθειών της Π. Ε Ρεθύμνης (Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου Ρέθυμνο). Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2831340805 αρμόδιος υπάλληλος Χαιρετάκη Γεωργία.

Προθεσμία κατάθεσης προσφορών έως την ΔΕΥΤΕΡΑ  2 / 2/ 2015 και ώρα 11.00 π. μ. στο τμήμα Προμηθειών της Π.Ε Ρεθύμνης.

 

 Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την ίδια ημέρα στις 11.00  π. μ. στο προαναφερόμενο τμήμα.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής το ύψος της οποίας και ο χρόνος ισχύος καθορίζονται στην αναλυτική διακήρυξη.

 

 

                                                                      Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

 

 

                                                                                    ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΝΗ               

Δείτε την πλήρης Διακήρυξη στο αρχείο που ακολουθεί