Κέντρο Ζωονόσων Ανωγείων (Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία)

Η ΑΜΚΕ με την επωνυμία Κέντρο Ζωονόσων Ανωγείων είναι εταιρεία αμιγώς επιστημονικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Συστάθηκε το έτος 2006 και ιδρυτικά μέλη είναι :

38.  Ο Δήμος Ανωγείων

39.  Το Αναπτυξιακό Κέντρο Ορεινού Μυλοπόταμου και Μαλεβιζίου Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ  (ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ)

40.  Την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μυλοπόταμου ΣΥΝ. Π.Ε.

41.  Τον Αγροτικό Γαλακτοκομικό Συνεταιρισμό Ανωγείων και Περιχώρων «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» ΣΥΝ. Π.Ε.

42.  Τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ανωγείων ΣΥΠ.Π.Ε.

43.  Την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Δίκτυο ΓΗ ΤΟΥ Ψηλορείτη ΑΕ»

Σκοπός σύστασης της εταιρείας είναι :

21.  Η οργάνωση επιστημονικών δράσεων και η έρευνα προβλημάτων δημόσιας υγείας και ανάπτυξης που αφορούν τις ζωονόσους σε τοπικό, διαπεριφερειακό ή διασυνοριακό επίπεδο με την εκπόνηση προτάσεων για μελέτες, ανάπτυξη μεθόδων, βελτίωση τεχνικών, παραγωγή πληροφόρησης για λήψη αποφάσεων, αξιολόγηση κινδύνων που σχετίζονται με τις ζωονόσους και την επίδραση που έχουν αυτές στη δημόσια υγεία, το περιβάλλον και την ανάπτυξη.

22.  Η ανάπτυξη συνεργασιών με εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς που ερευνούν ή μελετούν συναφή προβλήματα δημόσια υγείας και ανάπτυξης καθώς και αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της πρόσφορης γεωγραφικά θέσης της Κρήτης για την ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα κέντρα ή οργανισμούς της ανατολικής Μεσογείου. Η ανάπτυξη διακρατικών συνεργασιών και μεταφοράς ή παραγωγής της σχετικής τεχνογνωσίας.

23.  Η αξιοποίηση των ευνοϊκών συνθηκών που προσφέρουν τα ανώγεια  και η ευρύτερη περιοχή του Μυλοποτάμου στην εκτέλεση ερευνών πεδίου για τη μελέτη των επιπτώσεων που έχουν οι ζωονόσοι στον άνθρωπο, στα τρόφιμα, στο νερό, στο περιβάλλον και στην ανάπτυξη.

24.  Η αξιοποίηση του επιστημονικού προσωπικού του κέντρου για να εφαρμοστούν οι πιο σύγχρονες, αξιόπιστες και ταχείες τεχνικές και μέθοδοι για τη διάγνωση των ζωονόσων σε ανθρώπους και ζώα και για την ανίχνευση των αιτιολογικών παραγόντων που προκαλούν στο περιβάλλον, στα τρόφιμα και το νερό.

25.  Η εκπόνηση μελετών, σχεδίων, προγραμμάτων και διαγνωστικών πράξεων μετά από εντολή τρίτων φορέων ή ατόμων είτε του δημοσίου είτε του ιδιωτικού τομέα.

26.  Η εκπόνηση και εκτέλεση επιδημιολογικών μελετών σε θέματα ζωονόσων και ο σχεδιασμός και εφαρμογή δικτύων επιδημιολογικής επιτήρησης των ζωονόσων

27.  Η ανάπτυξη συμμετοχικών συνεργασιών με το τοπικό παραγωγικό δυναμικό (μικρές, μεσαίες, μεγάλες επιχειρήσεις) με στόχο την ποιοτική βελτίωση των παραγόμενων προϊόντων από αυτές και ο προσανατολισμός, διαμόρφωση, υλοποίηση και διαχείριση σχετικών επιχειρηματικών σχεδίων.

28.  Η παροχή προς τρίτους επιστημονικών υπηρεσιών (όπως συμβουλών,  δοκιμών, μετρήσεων, αξιολογήσεων κ.λπ.) τεχνολογικών πληροφοριών(τεχνικών προδιαγραφών, συστημάτων ασφάλειας έναντι των κινδύνων που προέρχονται από τους αιτιολογικούς παράγοντες των ζωονόσων, σχεδίων κ.λπ.)καθώς και κάθε είδους σχετικών συμβουλών ή ενημέρωσης.

29.  Η οργάνωση και η συμμετοχή σε επιστημονικά σχολεία, φροντιστήρια, σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα, συναντήσεις, συνέδρια κ.λπ. που έχουν σχέση με τις ζωονόσους και τις επιστήμες που τις επικουρούν (εντομολογία, παρασιτολογία, βακτηριολογία κ.λπ.)

30.  Η δυνατότητα παροχής σχετικής πληροφόρησης και τεχνολογικής κατάρτισης και επιμόρφωσης σε Έλληνες και ξένους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς σπουδαστές σε συνεργασία με ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια.

31.  Η ανάπτυξη διαδικασιών αυτοελέγχου (HACCP) στις παραγωγικές διαδικασίες των τροφίμων τόσο στον πρωτογενή όσο και στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα.

32.  Η ανάληψη, σχεδίαση, υποβολή, υλοποίηση, αξιολόγηση και διαχείριση για λογαριασμό της εταιρείας ή και τρίτων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα ή από και από κοινού αυτών, προτάσεων, ερευνών, μελετών καθώς και η αξιοποίηση εθνικών, κοινοτικών ή και διεθνών συναφών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών.

33.  Η έκδοση και κυκλοφορία με κάθε νόμιμο και δυνατό τεχνολογικά τρόπο εντύπων και υλικών συναφών με τα παραπάνω καθώς και επιστημονικών εκδόσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων κ.λπ.

34.  Η με κάθε τρόπο προώθηση και υλοποίηση των σκοπών της εταιρείας.