Συμμετοχές σε Φορείς

Ο Δήμος Ανωγείων συμμετέχει σε σημαντικούς φορείς που σχετίζονται τόσο με την ιστορία του τόπου όσο και με την ανάπτυξη της περιοχής όπως οι παρακάτω :