23.03.2023 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΣΕ ΑΛΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΣΤΙΣ ΕΔΡΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 13.03.2023 - Συνάντηση Αστυνομικού Διευθυντή Ρεθύμνου Ταξίαρχου Εμμανουήλ Παπαδάκη με τον Δήμαρχο Ανωγείων Σωκράτη Κεφαλογιάννη 13.03.2023 - Υπογραφή Σύμβασης για την κατασκευή του έργου « ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ » με συνολικό προϋπολογισμό 1.968.848,97 € 13.03.2023 - Ορκωμοσία νέου μόνιμου υπαλλήλου στον Δήμο Ανωγείων 07.03.2023 - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ της πράξης: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ» 22.02.2023 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 21.02.2023 - ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 20.02.2023 - ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΠΑΓΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
29 Μαρτίου 2023
6.34 oC
Καλωσήρθατε στην ενότητα των Δημοτών
ΑρχικήΔημοπρασίες - Διαγωνισμοί
15-10-2021 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 50/2021 «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ – ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΤΟΧΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 50/2021

 Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ

Προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την ανάθεση του έργου:

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ –

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΤΟΧΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ»

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 183944

 που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016

 1. Αναθέτουσα Αρχή: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Τηλ 2821029300, fax: 2821029250

E-mail: oakae@oakae.gr, Ιστοσελίδα:www.oakae.gr

2.             Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 01- 11-2021, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 15:00.

 1. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 05-11- 2021, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00 π.μ.
 2. Προϋπολογισμός: 850,000 ευρώ προ ΦΠΑ

5.         Κωδικός CPV: 45233120-6

 1. Τόπος εκτέλεσης Ανώγεια Δήμος Ανωγείων (Κωδικός NUTS:EL 433)
 2. Χρηματοδότηση: 2019ΣΕ0550000-4
 3. Σύντομη περιγραφή: Τόπος εκτέλεσης του έργου

 

To έργο αφορά την ανακατασκευή – ανάπλαση της τμήματος της κεντρικής οδού Μετοχιού των Ανωγείων από την διασταύρωση για Νίδα ,μέχρι το κέντρο Υγείας Ανωγείων. Το συνολικό μήκος της επέμβασης είναι 800 μέτρα.

Οι εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν είναι:

·         Φρεζάρισμα του υφιστάμενου ασφαλτικού τάπητα και τοποθέτηση καινούριου με μικρότερο πλάτος καθώς δεξιά και αριστερά του προβλέπεται να κατασκευαστούν λωρίδες πλάτους 1,00 μέτρου με κυβόλιθους. Σε τμήμα της οδού, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, θα τοποθετηθούν μόνο κυβόλιθοι σε όλο το πλάτος της.

 • Θα γίνει αποξήλωση και ανακατασκευή πεζοδρομίων με δημιουργία όδευσης τυφλών και τοποθέτηση επαρκούς συστοιχίας φωτιστικών αντίστοιχων με τα ήδη υπάρχοντα σε όλο το μήκος της οδού, αλλά με λαμπτήρες LED για τον πλήρη φωτισμό της περιοχής.

·         Θα γίνει συμπληρωματική δενδροφύτευση καθώς και τοποθέτηση καθιστικών και κάδων απορριμμάτων. Στην είσοδο του οικισμού, στην δεξιά πλευρά του δρόμου θα κατασκευαστεί πέτρινο τοιχίο, με κρυφό φωτισμό σύμφωνα με το σχέδιο.

 1. Σύστημα δημοπράτησης:  Η  οικονομική  προσφορά  των  διαγωνιζομένων,  θα  υποβληθεί  με  το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν.4412/2016.

 

Δικαιούμενοι συμμετοχής: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα στις κατηγορίες

ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 1ης τάξης και άνω και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Α2 ΤΑΞΗΣ και άνω

  και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση  καλύπτεται  από  τα  Παραρτήματα  1,  2,  4  και  5  και  τις  γενικές  σημειώσεις  του  σχετικού  με  την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης,

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016.Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις

να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Ειδικά  οι  προσφέροντες  που  είναι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα  υποβάλλουν  βεβαίωση  εγγραφής  στο Μ.Ε.Ε.Π

 1. Οι προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  ενδιαφερομένους  ηλεκτρονικά,  μέσω  της  διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας προκήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα  διαδικασία  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να  διαθέτουν  ψηφιακή  υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
 2. Οι προσφέροντες θα συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο )φάκελο, όλα τα στοιχεία της προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF). Οι προσφέροντες δύνανται να προβαίνουν, μέσω των λειτουργιών του υποσυστήματος, σε εκτύπωση ελέγχου ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών, (περίπτωση εφαρμογής της παρ. 2α του άρθρου 95 του ν.4412/2016).
 3. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές.
 4. Χρόνος ισχύος προσφορών: Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα δέκα (10) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 5. Κριτήριο για την ανάθεση της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
 6. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται δέκα οκτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης . Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.
 7. Εγγύηση Συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των δέκα επτά χιλιάδων ευρώ (17.000,00 ευρώ) η οποία απευθύνεται στον κύριο του έργου ΔΗΜΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 10 μηνών. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
 8. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης  στον    ειδικό,    δημόσια    προσβάσιμο,    χώρο    “ηλεκτρονικοί    διαγωνισμοί”    της    πύλης promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.oakae.gr.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΑΚ ΑΕ

ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Σχετικά Έγγραφα

Περισσότερα σε Δημοπρασίες - Διαγωνισμοί
07/03/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ της πράξης: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ»
17/02/2023
17-2-2023 Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία Δημοπρασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την…
14/12/2022
14/12/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης: «Αξιοποίηση Καινοτόμων Τεχνολογιών στο…
06/12/2022
5-12-2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ…
06/12/2022
5-12-2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ…
Δείτε Περισσότερα
Υπηρεσίες Δήμου