6 Δεκεμβρίου 2021
12.44 oC
Καλωσήρθατε στην ενότητα των Δημοτών
Αποφάσεις ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Απόφαση ΄΄Έγκριση και Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας ΄΄ Συντήρηση και επισκευή άλλων μηχανημάτων΄΄
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΨΠ8ΩΨΥ-ΞΟΘ 27/11/2020 Αρ. Πρωτ.: 838 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση ΄΄Έγκριση και Απευθείας ανάθεση Προμήθειας " Υλικών συντήρησης & επισκευής εγκατ/σεων ύδρευσης -αποχέτευσης-θέρμανσης Δ.Μεγάρου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ0ΔΑΩΨΥ-Κ3Γ 27/11/2020 Αρ. Πρωτ.: 837 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση και επισκευή άλλων μηχανημάτων (κομπρεσέρ κλπ)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΘΘΤΩΨΥ-Ι05 26/11/2020 Αρ. Πρωτ.: 5523 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λοιπά τέλη κυκλοφορίας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ω9ΙΜΩΨΥ-36Μ 26/11/2020 Αρ. Πρωτ.: 5524 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ανάθεσης υπηρεσίας για την Επισκευή & Συντήρηση Μηχανηµάτων – ΜΕ 34981
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΔΑ: ΩΑΚΛΩΨΥ-9ΝΣ 26/11/2020 Αρ. Πρωτ.: 68 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ανάθεσης προµηθειών για την Επισκευή & Συντήρηση Μηχανηµάτων – ΜΕ 34981
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΔΑ: Ω84ΖΩΨΥ-Γ5Σ 26/11/2020 Αρ. Πρωτ.: 67 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση ΄΄Έγκριση και Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας " Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού- Κοινωνικών Υπηρεσιών΄΄
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 641ΨΩΨΥ-7Δ3 26/11/2020 Αρ. Πρωτ.: 833 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση ΄΄Έγκριση και Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας για την ΄΄ Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού –Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών΄΄
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΣΖΝΩΨΥ-ΙΣΝ 26/11/2020 Αρ. Πρωτ.: 218 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση ΄΄Έγκριση και Απευθείας ανάθεση " Προμήθειας Υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων΄΄
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΛΗ5ΩΨΥ-3ΒΜ 25/11/2020 Αρ. Πρωτ.: 831 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ανάθεσης προµηθειών για την Επισκευή & Συντήρηση Μηχανηµάτων – ΚΗΥ 4452
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΔΑ: ΨΔ24ΩΨΥ-Α9Ρ 25/11/2020 Αρ. Πρωτ.: 66 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ανάθεσης προμηθειών για την Επισκευή & Συντήρηση Μηχανηµάτων – ΜΕ 131183
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΔΑ: ΩΧ0ΘΩΨΥ-ΘΛΦ 25/11/2020 Αρ. Πρωτ.: 65 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ανάθεσης προµηθειών για την Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2020- ΚΗΥ 4473
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΔΑ: ΩΓΖΑΩΨΥ-2ΓΗ 25/11/2020 Αρ. Πρωτ.: 64 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ανάθεσης υπηρεσίας για την Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2020- ΚΗΥ 9794
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΔΑ: ΨΡΥΦΩΨΥ-0Γ9 25/11/2020 Αρ. Πρωτ.: 63 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ανάθεσης προµήθειας ΄΄Ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων 2020 - ΚΗΥ 9794
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΔΑ: ΨΥΛ1ΩΨΥ-ΜΦΧ 25/11/2020 Αρ. Πρωτ.: 62 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Γεωτρήσεις στα πλαίσια του έργου "Εκτέλεση εργασιών απο τους Ο.Τ.Α της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας" ΠΔΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 681ΤΩΨΥ-ΕΚΞ 24/11/2020 Αρ. Πρωτ.: 5485 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΩΜΑΩΨΥ-Α7Α 24/11/2020 Αρ. Πρωτ.: 5482 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΞΘΓΩΨΥ-Ο9Ζ 24/11/2020 Αρ. Πρωτ.: 5478 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ8ΣΚΩΨΥ-Ψ10 24/11/2020 Αρ. Πρωτ.: 5479 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Κ3ΞΩΨΥ-1ΔΕ 24/11/2020 Αρ. Πρωτ.: 5480 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Θ16ΩΨΥ-Ι0Ι 24/11/2020 Αρ. Πρωτ.: 5483 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 55 56 57 58
Υπηρεσίες Δήμου