7 Ιουλίου 2022
21.33 oC
Καλωσήρθατε στην ενότητα των Δημοτών
Αποφάσεις ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΗΦΗ 2020 (ΕΣΠΑ)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΧ21ΩΨΥ-6ΗΤ 12/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 23 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 2020
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΙ2ΨΩΨΥ-ΡΘΥ 12/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 22 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια καυσίμων γεννήτριας ταχυδιυλιστηρίου 2020
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ0ΕΖΩΨΥ-ΜΑ0 12/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 20 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια καυσίμων για μεταφορά νερού ύδρευσης ζώων 2020
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΤΑΕΩΨΥ-Σ2Λ 12/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 19 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια καυσίμωνγια κίνηση μεταφορικών μέσων 2020
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 66Χ6ΩΨΥ-Σ65 12/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 18 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων υπόλοιπο 2020
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΔΑΖΩΨΥ-Α72 12/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 17 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια καυσίμων για λοιπές ανάγκες υπόλοιπο 2020 (Μηχανήματα χειρός)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΓΠΗΩΨΥ-ΠΔ3 12/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 14 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό υπόλοιπο 2020
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9Ψ0ΞΩΨΥ-ΓΒ4 12/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 13 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 2020
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9Α0ΖΩΨΥ-1Υ3 12/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 12 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια καυσίμων γεννήτριας Δημοτικού Μεγάρου υπόλοιπο 2020
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΕΟΛΩΨΥ-0ΧΚ 12/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 11 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων υπόλοιπο 2020
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΗΕ8ΩΨΥ-ΩΩΚ 12/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 9 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό υπόλοιπο 2020
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΓ3ΒΩΨΥ-ΓΥΩ 12/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 10 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Υ3ΛΩΨΥ-ΝΔ8 12/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 248 Αρ. Αποφ.: 12 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΦΠΜΩΨΥ-9ΗΠ 12/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 247 Αρ. Αποφ.: 11 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Περί τροποποίησης του αρχικά υποβληθέντος ΤΔΕ για τις «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ» με νέο επιλέξιμο προϋπολογισμό 27.500,00 € και επικαιροποίηση των μελετών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΑΣΖΩΨΥ-Χ2Γ 12/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 121 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Περί έγκρισης ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως για το έτος 2019
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΠΕΚΩΨΥ-Ζ52 08/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 95 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 1.800.000,00 € για την «Αναβάθμιση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Ανωγείων» και σύνταξης του σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ανωγείων, οικονομικού έτους 2020
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9ΑΤ3ΩΨΥ-0ΕΓ 08/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 120 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 476.522,08 € για την «ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ) ΠΔΕ» και σύνταξης του σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ανωγείων, οικονομικού έτους 2020
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΒΛΒΩΨΥ-ΚΩΕ 08/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 119 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΤ10
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ω393ΩΨΥ-ΓΔΙ 04/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 6284/30-12-2020 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΤ04
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 602ΧΩΨΥ-Δ30 30/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 6286 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 77 78 79 80 81 87
Υπηρεσίες Δήμου