4 Μαρτίου 2024
18.55 oC
Καλωσήρθατε στην ενότητα των Δημοτών
ΑρχικήΝέα - Ανακοινώσεις
Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση είκοσι επτά πυρήνων (Ακινήτων) κυριότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο Δήμο Ανωγείων Κρήτης με σκοπό την υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Την παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83), όπως

αυτές αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4554/2018 «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις – Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας – Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων – Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις» (Α’ 130).

 1. Το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).
 2. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
 3. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
 4. Το άρθρο 4 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
 5. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
 6. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
 7. Την υπό στοιχεία 12567/Δ1.4434/16.3.2020 υπουργική απόφαση «Ορισμός αναπληρωτή προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης» (ΑΔΑ: 66ΗΧ46ΜΤΛΚ-ΝΒΘ).
 8. Την υπ’ αρ. 31777/24.05.2021 πρόταση του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας.
 9. Την υπ’ αρ. 26532/10.05.2021 γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Προμηθειών και Μέριμνας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τα συνημμένα σ’ αυτή έγγραφα στοιχεία.
 10. Το υπ’ αρ.171/5.01.2021 έγγραφο του Δήμου Ανωγείων.
 11. Το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Τη δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση στο Δήμο Ανωγείων Ρεθύμνης Κρήτης, είκοσι επτά (27) αδιάθετων πυρήνων (ακινήτων), υπ’ αρ. 4, 6, 7, 8, 10, 14, 17, 21,26, 29, 30, 34, 35, 37, 40, 42, 43, 45, 47, 50, 53, 54, 55, 56,57, 58, 59, εντός σχεδίου πόλης Ανωγείων, όπως αποτυπώνονται στο από 25.02.2021 τοπογραφικό διάγραμμα

«Γενική Αποτύπωση Περιοχής» της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ανωγείων, θέση «ΔΑΜΑΝΙΑ» οι οποίοι περιήλθαν στην κυριότητα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, βάσει των διατάξεων του άρ- θρου 47 του ν. 4386/2016 (Α’ 83), με σκοπό τη στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου, την υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα καθώς και την κάλυψη στεγαστικών αναγκών, ατόμων και οικογενειών που βρίσκονται σε οικονομική δυσχέρεια, κατόπιν σχετικής απόφασης του Δήμου Ανωγείων.

Β. Η ως άνω παραχώρηση χρήσης των είκοσι επτά (27) αδιάθετων Πυρήνων (ακινήτων) γίνεται με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

 1. Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται για είκοσι πέντε (25) έτη. Ως χρόνος ενάρξεως αυτής ορίζεται η ημερομηνία δημοσιεύσεως της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 2. Ο Δήμος Ανωγείων θα προβεί με δαπάνες του στην αποκατάσταση, επισκευή και συντήρηση των (27) πυρήνων (ακινήτων) που παραχωρούνται με την παρούσα απόφαση.
 • Ο Δήμος υποχρεούται να λαμβάνει από τις αρμόδιες Αρχές, όλες τις κατά νόμο απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις, να τηρεί όλους τους κανόνες υγιεινής ασφάλειας κατά την υλοποίηση έργων στους παραχωρούμενους πυρήνες (ακίνητα), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 1. Ο Δήμος έχει την αποκλειστική διοικητική, ποινική και αστική ευθύνη, για κάθε ζημία ή ατύχημα, που τυχόν προκληθεί από την δραστηριότητά του στον παραχωρούμενο χώρο καθώς και από την μη τήρηση των υποχρεώσεών του.
 2. Ο Δήμος ευθύνεται για την απαγόρευση της κατάληψης άλλων χώρων γύρω από το παραχωρούμενο ακίνητο και της τοποθέτησης σε αυτό μηχανημάτων εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών ή άλλων αντικειμένων, που μπορεί να βλάψουν το ακίνητο ή να ρυπαίνουν σοβαρά το περιβάλλον.
 3. Επισημαίνεται ότι από την ημερομηνία δημοσιεύσεως της απόφασης παραχώρησης, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δεν βαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη σχετική με τους παραχωρούμενους πυρήνες, ενώ όλες οι λειτουργικές δαπάνες (θέρμανσης, ύδρευσης, ηλεκτρικού, φύλαξης κ.λπ.) καθώς και οι όποιες απαιτούμενες εργασίες επισκευής, συντήρησης, ανακατασκευής, προσθήκης κ.λπ. στα κτίρια και στον περιβάλλοντα χώρο θα επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου το Δήμο Ανωγείων.
 • Σε όλη τη διάρκεια της παραχώρησης της χρήσης, ο Δήμος Ανωγείων έχει την αποκλειστική ευθύνη συντήρησης και επισκευής ζημιών ή βλαβών των παραχωρούμενων πυρήνων (ακινήτων). Οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή μεταρρύθμιση παραμένει προς όφελος του παραχωρούμενου πυρήνα (ακινήτου), χωρίς κανένα απολύτως δικαίωμα για αφαίρεση ή υποχρέωση για αποζημίωση του Δήμου.
 • Ο Δήμος υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου ετησίως, για την πρόοδο των εργασιών και την κατάσταση των παραχωρούμενων πυρήνων (ακινήτων), καθώς επίσης για τις συνθήκες, ή γεγονότα που ενδέχεται κατά την κρίση του να επηρεάσουν σημαντικά τους παραχωρούμενους πυρήνες (ακίνητα). Είναι αυτονόητο ότι Δήμος θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια και θα λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.
 1. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρων όρων και προϋποθέσεων η απόφαση παραχώρησης ανακαλείται αυτοδίκαια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2021

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΥΡΝΙΑΣ

Σχετικά Έγγραφα

Περισσότερα σε Νέα - Ανακοινώσεις
01/03/2024
Μελέτη για την υγεία και τις διατροφικές συνήθειες των κατοίκων…
29/02/2024
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
23/02/2024
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ…
23/02/2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ»
20/02/2024
ΕΙΔΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση Λογοδοσίας Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ανωγείων
Δείτε Περισσότερα
Υπηρεσίες Δήμου