12.07.2024 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση του έργου ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 03.07.2024 - Συνάντηση Εργασίας στις 17-7-2024 για το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Aνωγείων 27.06.2024 - Συνάντηση στα Ανώγεια με θέμα: Λειτουργία του Περιφερειακού Μηχανισμού Στήριξης και Ανάπτυξης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 27.06.2024 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 18.06.2024 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ” 18.06.2024 - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ “ΛΑΪΚΟ” 18.06.2024 - ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 05.06.2024 - ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2024 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
20 Ιουλίου 2024
26.77 oC
Καλωσήρθατε στην ενότητα των Δημοτών
ΑρχικήΔημοπρασίες - Διαγωνισμοί
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

Ανώγεια: 17.04.2024
Αρ. Πρωτ.: 2257

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

Ο Δήμος Ανωγείων διακηρύττει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) του Δήμου Ανωγείων, και θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
α) Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/81 (ΦΕΚ 77 Α΄/81) «Περί καθορισμού των οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασίας κ.λπ.»,
β) Τις διατάξεις του άρθρου 194 και 201 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.),
γ) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010),
δ) Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 34/1995 (ΦΕΚ 30/10-2-1995),
ε) Την απόφαση υπ΄ αρ. 43/2022 του Δημοτικού Συμβουλίου Ανωγείων, περί έγκρισης μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) του Δήμου Ανωγείων.
ζ) Την απόφαση υπ΄ αρ. 32/2024 της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ανωγείων, Α.Δ.Α: 674ΕΩΨΥ-ΕΒΓ, «περί καθορισμού εκ νέου των όρων της δημοπρασίας»

Το κτίριο που πρόκειται να μισθωθεί, για την κάλυψη των αναγκών στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) του Δήμου Ανωγείων, πρέπει :
1. Να βρίσκεται κοντά στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ανωγείων και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 250 μ.
2. Να είναι αυτοτελές κτίριο ή λειτουργικά αυτοτελές τμήμα κτιρίου, να είναι ισόγειο, να έχει συνολική μικτή επιφάνεια τουλάχιστον 40 τ.μ. και να διαθέτει κύρια είσοδο με προδιαγραφές ΑΜΕΑ, τουλάχιστον 1.50m, η οποία θα πρέπει να οδηγεί προς δημόσιο χώρο ή αίθριο.
3. Να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα και η οριζόντια κυκλοφορία στο κτίριο ατόμων με αναπηρία/εμποδιζόμενων ατόμων, και η εξυπηρέτηση αυτών σε όλους τους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
4. Να έχει ανεγερθεί νόμιμα. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους, αντίγραφο της σχετικής οικοδομικής άδειας. Σε περίπτωση που υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή δεν διαθέτει οικοδομική άδεια υποβάλλεται η δήλωση ένταξης του νόμου στον οποίο έχει ενταχθεί.
5. Να διαθέτει ή να δύναται να διαθέσει ανεξάρτητη ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση

Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε εννέα (9) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου και την παράδοση χρήσης του μισθίου.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συνοδευμένη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της παρούσας, στην ιστοσελίδα του Δήμου Ανωγείων ήτοι μέχρι και την 08/05/2024.
Η αρμόδια επιτροπή με επιτόπια επίσκεψη θα εξετάσει την καταλληλότητα των προς μίσθωση προταθέντων ακινήτων και στη συνέχεια ο δήμος θα ορίσει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας να λάβουν μέρος σε αυτή μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα.
Στην γενική ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Ανωγείων www.anogeia.gr διατίθεται η αναλυτική διακήρυξη (ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ).

Επίσης πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι δύο (2) ημέρες πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ανωγείων, στο Δημοτικό Κατάστημα Ανωγείων από την κα Κονιού Ειρήνη, στο τηλ. 2834340413 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: eirkon@anogeia.gr .

Ο Δήμαρχος Ανωγείων
Σωκράτης Σ. Κεφαλογιάννης

Σχετικά Έγγραφα

Περισσότερα σε Δημοπρασίες - Διαγωνισμοί
12/07/2024
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ…
18/06/2024
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ…
21/05/2024
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΡΥΛΙΟΥ» ΥΠΟΕΡΓΟ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ…
20/05/2024
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ…
08/05/2024
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ…
Δείτε Περισσότερα
Υπηρεσίες Δήμου