26 Ιανουαρίου 2022
1.17 oC
Καλωσήρθατε στην ενότητα των Δημοτών
ΑρχικήΔημοπρασίες - Διαγωνισμοί
09-07-2021 «Μουσειολογική μελέτη για τους εκθεσιακούς χώρους στο Πολιτιστικό Πάρκο Δήμου Ανωγείων» της πράξης «Δημιουργία Πολιτιστικού Πάρκου Δήμου Ανωγείων»

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(Ν. 4412/2016 όπως τροποιήθηκε και ισχύει)

Ο Δήμαρχος  Ανωγείων  Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Υπηρεσία «Μουσειολογική μελέτη για τους εκθεσιακούς χώρους στο Πολιτιστικό Πάρκο Δήμου Ανωγείων» της πράξης «Δημιουργία Πολιτιστικού Πάρκου Δήμου Ανωγείων», (ΠΔΕ, κωδικός έργου53028207, ΣΑ: ΕΠ002-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΡΗΤΗΣ), προϋπολογισμού 68.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 55.000,00 ΦΠΑ : 13.200,00 €).

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαγωνισμός

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Υπηρεσία «Μουσειολογική μελέτη για τους εκθεσιακούς χώρους στο Πολιτιστικό Πάρκο Δήμου Ανωγείων»της πράξης «Δημιουργία Πολιτιστικού Πάρκου Δήμου Ανωγείων»,του ΠΔΕΣΑ ΕΠ002-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΡΗΤΗΣ

Είδος Διαδικασίας

Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 τροποποιήθηκε και ισχύει

Κριτήριο ανάθεσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών

Ημερομηνία: 28/7/2021 Ημέρα:  Τετάρτη

Ώρα: 14:00 μμ

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού:

Ημερομηνία: 29/7/2021 Ημέρα: Πέμπτη

Ώρα: 12:00 μμ.

Τόπος διενέργειας

Δήμος Ανωγείων, Δημαρχείο, Τ.Κ. 740 51, από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού

CPV

92520000-2 Υπηρεσίες μουσείων και συναφείς υπηρεσίες

92521100-0 Υπηρεσίες εκθέσεων μουσείων

Χρόνος ισχύος σύμβασης

10 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Προϋπολογισθείσα δαπάνη

68.200,00€ (με ΦΠΑ 24%)

55.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ 24%)

Προϋπολογισμός που βαρύνει

Π.Δ.Ε. , ΣΑ ΕΠ002-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΡΗΤΗΣ

Κωδικός

53028207

Διάρκεια ισχύος προσφορών

Διακόσιες σαράντα (240) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας τουδιαγωνισμού

Κρατήσεις

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

Πληροφορίες:

Δήμος Ανωγείων

Ανώγεια Ρεθύμνης, Τ.Κ. 740 51

Τηλ: 28340 32500

Email:ty@anogeia.gr

 

Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους αναλυτικούς όρους της επισυναπτόμενης Διακήρυξης.

 

Για το Δήμο Ανωγείων

Σωκράτης Κεφαλογιάννης

Δήμαρχος

 

Σχετικά Έγγραφα

Περισσότερα σε Δημοπρασίες - Διαγωνισμοί
11/11/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 53/2021 ΟΑΚ ΑΕ «ΕΡΓΟ:ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ…
04/11/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 52/2021 «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ –…
15/10/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 50/2021 «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ –…
31/08/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ…
10/08/2021
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ…
Δείτε Περισσότερα
Υπηρεσίες Δήμου