12.07.2024 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση του έργου ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 03.07.2024 - Συνάντηση Εργασίας στις 17-7-2024 για το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Aνωγείων 27.06.2024 - Συνάντηση στα Ανώγεια με θέμα: Λειτουργία του Περιφερειακού Μηχανισμού Στήριξης και Ανάπτυξης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 27.06.2024 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 18.06.2024 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ” 18.06.2024 - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ “ΛΑΪΚΟ” 18.06.2024 - ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 05.06.2024 - ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2024 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
20 Ιουλίου 2024
26.77 oC
Καλωσήρθατε στην ενότητα των Δημοτών
ΑρχικήΔημοπρασίες - Διαγωνισμοί
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΜΠΩΚΟΥ ΜΑΣΚΑΛΙ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων» (Α’77).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
4. Την με αριθμ. 94/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Περί έκφρασης σύμφωνης γνώμης για παραχώρηση με αντάλλαγμα το οποίο θα προκύψει έπειτα από διαγωνιστική διαδικασία κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ανωγείων με αποκλειστικό σκοπό την ανάπτυξη δραστηριοτήτων πρωτογενούς παραγωγής.
5. Την με αριθμ. 41/2024 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπή, για τον καθορισμό των όρων διενέργειας του διαγωνισμού.

Γνωστοποιούμε ότι τα την Τετάρτη 29 Μαΐου 2024, ώρα 13:00 θα διεξάγει δημοπρασία, στο Δημαρχιακό μέγαρο, 2ος όροφος, (γραφεία Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 7/2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Περί συγκρότησης της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου ή για την αγορά ή μίσθωση πραγμάτων που ανήκουν σε τρίτους.

Η παρούσα ανακοίνωση θα τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου.

Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡ/ΝΗ Δ.Τ.Υ.
ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ Δ. ΣΚΟΥΛΑ

Σχετικά Έγγραφα

Περισσότερα σε Δημοπρασίες - Διαγωνισμοί
12/07/2024
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ…
18/06/2024
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ…
21/05/2024
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΡΥΛΙΟΥ» ΥΠΟΕΡΓΟ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ…
20/05/2024
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ…
17/04/2024
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ…
Δείτε Περισσότερα
Υπηρεσίες Δήμου