10 Δεκεμβρίου 2023
18.55 oC
Καλωσήρθατε στην ενότητα των Δημοτών
ΑρχικήΔημοπρασίες - Διαγωνισμοί
11-10-2022 «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού Δήμοτικού Σταδίου Ανωγείων»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (Ν. 4412/2016)

Ο Δήμος Ανωγείων Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού Δήμοτικού Σταδίου Ανωγείων», προϋπολογισμού 44.640,00 € με το Φ.Π.Α. Το κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού θα είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά, η οποία προσδιορίζεται βάσει τιμής (δηλαδή το έως σήμερα ισχύον κριτήριο της χαμηλότερης τιμής).
1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ανωγείων, Δ/νση: Ανώγεια Κρήτης, Ταχ.Κωδ.:74051, Τηλ.: 2834032500,Φαξ: 2834031380, E-mail:ty@anogeia.gr
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου http://www.anogeia.gr. Επίσης από το ΚΗΜΔΗΣ, το ΕΣΗΔΗΣ και τον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
3. Κωδικοί CPVs: 39111000-3, 31518100-1, 39141300-5, 42512000-8, 44112300-1.
4. Περιγραφή δημόσιας σύμβασης: «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού Δήμοτικού Σταδίου Ανωγείων» είναι Συνολικού Προϋπολογισμού : 36.000,00 €, Φ.Π.Α. 24%: 8.640,00 €, Συνολικής Δαπάνης: 44.640,00 €
5. Πλατφόρμα διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
6. Χρόνος εκτέλεσης προμήθειας : έως 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
7. Προσφορές: Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα: 31/10/2022 και ώρα 15:00 μ.μ.
8. Αποσφράγιση των προσφορών: η Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 07/11/2022 και ώρα 11:00πμ.
9. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ η οποία ανέρχεται στο ποσό των 720,00 €.
10. Τυχόν διευκρινήσεις – ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.
11. Χρηματοδότηση: Η πηγή χρηματοδότησης είναι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021 στη ΣΑΕ-016 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. To εγκεκριμένο ποσό έχει εγγραφεί πίστωση στον ΚΑΕ 61-7135.009 του Δήμου Ανωγείων του προϋπολογισμού οικον. έτους 2022.
12. Η δαπάνη δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ Σ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΨΥ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΨΥ ΜΕ ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΑΔΑ

Περισσότερα σε Δημοπρασίες - Διαγωνισμοί
21/11/2023
Σύμβαση για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Αστεροσχολείου» για το τμήμα 2…
13/09/2023
13-09-2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ…
27/07/2023
27/07/2023 Διακήρυξη για την ανάθεση μελέτης με τίτλο «Μελέτες Επέκτασης…
10/07/2023
10-07-2023 Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού
30/06/2023
30-06-2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης: «Προμήθεια και εγκατάσταση και…
Δείτε Περισσότερα
Υπηρεσίες Δήμου