12.07.2024 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση του έργου ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 03.07.2024 - Συνάντηση Εργασίας στις 17-7-2024 για το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Aνωγείων 27.06.2024 - Συνάντηση στα Ανώγεια με θέμα: Λειτουργία του Περιφερειακού Μηχανισμού Στήριξης και Ανάπτυξης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 27.06.2024 - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 18.06.2024 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ” 18.06.2024 - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ “ΛΑΪΚΟ” 18.06.2024 - ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 05.06.2024 - ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2024 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
20 Ιουλίου 2024
26.77 oC
Καλωσήρθατε στην ενότητα των Δημοτών
ΑρχικήΔημοπρασίες - Διαγωνισμοί
17-2-2023 Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία Δημοπρασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Αστεροσχολείου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ της πράξης:  «Προμήθεια Εξοπλισμού Αστεροσχολείου»

με CPV: 38635000-5 Τηλεσκόπια και συμπληρωματικό CPV: 39300000-5 Ποικίλος εξοπλισμός

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»,  Άξονας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός»

 Ο Δικαιούχος Δήμος Ανωγείων διακηρύττει ότι την 18η  του μηνός Απριλίου  του έτους 2023 ημέρα Τρίτη  και ώρα 15:00 (λήξη παράδοσης των προσφορών) θα διεξαχθεί με ανοικτή διαδικασία Δημοπρασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (κωδικός διαγωνισμού 179112 ) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την υπηρεσία με τίτλο: «Προμήθεια Εξοπλισμού Αστεροσχολείου».

Η Προμήθεια Εξοπλισμού Αστεροσχολείου συντίθεται από τα ακόλουθα δυο τμήματα: 181.000,00 € πλέον ΦΠΑ για την προμήθεια θόλου  και 50.000,00  € πλέον ΦΠΑ για τον λοιπό εξοπλισμό. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οικονομικοί φορείς μπορούν να επιλέξουν το ένα ή και τα δυο τμήματα για να υποβάλουν προσφορά.

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών της Προμήθειας Εξοπλισμού Αστεροσχολείου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης  443.14.02 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ανωγείων, ανέρχεται στο ποσό των 231.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 286.440,00 €, (με ΦΠΑ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από τη διεύθυνση διαδικτύου www.anogeia.gr. Επίσης από το ΚΗΜΔΗΣ,  το ΕΣΗΔΗΣ,   και τον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, μέχρι τις 18/04/2023.

Η διακήρυξη της προμήθειας  έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα τύπου Προμηθειών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 30.000 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς  Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση δηλαδή 4.620,00  € και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δικαιούχο Δήμο Ανωγείων. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οικονομικοί φορείς μπορούν να επιλέξουν το ένα από  τα δυο τμήματα για να υποβάλουν προσφορά (181.000,00 πλέον ΦΠΑ για την προμήθεια του  θόλου  και 50.000,00  € πλέον ΦΠΑ για τον λοιπό εξοπλισμό) και η απαίτηση για την εγγυητική περιορίζεται στο αντίστοιχο ποσό (3.620,00 και 1.000,00 ).

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και του άρθρου 2.4. της διακήρυξης.

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών.

β) ή τμηματικά με την παράδοση και παραλαβή των αντίστοιχών παραδοτέων.

Η προθεσμία περάτωσης της προμήθειας  ορίζεται σε εικοσιτέσσερις  (24) μήνες για το τμήμα 1 (θόλος) και  σε δεκαέξι (16) μήνες για το τμήμα 2 (λοιπός εξοπλισμός) από την υπογραφή της/τους.

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»,  Άξονας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός».

 Σχετικά έχει παρθεί ληφθεί Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α Α/148/2023 ποσού 286.440,00 € σε βάρος του Κ.Α.Ε. 61-7133.001 οικ. έτος 2023 του Δήμου Ανωγείων. 

Η δαπάνη δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ανωγείων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο Ανωγείων, αρμόδιος υπάλληλος  Τεχνικής Υπηρεσίας  του Δήμου Ανωγείων Ζαχαρένια Σκουλά (τηλ.: 2834340412, Φαξ: 2834031380), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Σχετικά Έγγραφα

Περισσότερα σε Δημοπρασίες - Διαγωνισμοί
12/07/2024
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ…
18/06/2024
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ…
21/05/2024
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΡΥΛΙΟΥ» ΥΠΟΕΡΓΟ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ…
20/05/2024
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ…
08/05/2024
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ…
Δείτε Περισσότερα
Υπηρεσίες Δήμου