18.06.2024 - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ “ΛΑΪΚΟ” 18.06.2024 - ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 05.06.2024 - ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2024 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 03.06.2024 - ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 21.05.2024 - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΡΥΛΙΟΥ» ΥΠΟΕΡΓΟ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 20.05.2024 - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ» ΜΕ CPV: 44211000-2 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ 20.05.2024 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 08.05.2024 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΜΠΩΚΟΥ ΜΑΣΚΑΛΙ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
18 Ιουνίου 2024
17.67 oC
Καλωσήρθατε στην ενότητα των Δημοτών
ΑρχικήΔημοπρασίες - Διαγωνισμοί
19-02-2021 Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών «ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΒΑΡΣΑΜΑ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 117 ΤΟΥ Ν. 4412/2016

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ

 

ΤΜΗΜΑ I : ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Ι.1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ:

Αναθέτουσα αρχή    :    Δήμος Ανωγείων

Οδός                                             

:

Ανώγεια Ρεθύμνου

Ταχ.Κωδ.

:

74051

Τηλ.

:

2834032500 

Telefax

:

2834031380

E-mail

:

info@anogeia.gr

Πληροφορίες

:

Σκουλά Ζαχαρένια

 

ΤΜΗΜΑ II : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

II.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Ο τίτλος της σύμβασης είναι: «ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΒΑΡΣΑΜΑ»

Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής:Νομός Ρεθύμνης (NUTSEL433).

 

II.2.      ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Τα έργα αφορούν στην κατασκευή του φράγματος στη θέση Βαρσαμά, εκτιμώμενου όγκου 350.000,00 m3 προς κάλυψη υδρευτικών και αρδευτικών αναγκών των Δήμων Ανωγείων και Μαλεβιζίου και πιο συγκεκριμένα:

Εργασίες έρευνας και εκπόνησης γεωλογικής μελέτης σε επίπεδο οριστικής μελέτης στην στενή περιοχή του φράγματος και εργασίες γεωτεχνικής έρευνας (υπαίθρου – εργαστηρίου) και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτών, προκειμένου να γίνει προκαταρκτική διερεύνηση και προσδιορισμός των υφιστάμενων γεωτεχνικών συνθηκών στην περιοχή του αναχώματος και στην περιοχή της λεκάνης κατάκλυσης (εκτίμηση ποσοτικής και ποιοτικής επάρκειας των υλικών).

[CPV: 71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών

71351000-3 Γεωλογικές, γεωφυσικές και άλλες επιστημονικές υπηρεσίες ερευνών]

 

II.3. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ:

Η  εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 53.600,00 € (χωρίς ΦΠΑ) και  περιλαμβάνει τις  προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:

  1. 11.837,96 € για μελέτη κατηγορίας Γεωλογικών Ερευνών – Μελετών  (κατ.20)
  2. 34.770,73 € για μελέτη κατηγορίας Γεωτεχνικών Ερευνών – Μελετών  (κατ.21)

και 6.991,31 € για απρόβλεπτες δαπάνες

 

II.4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερεις (4) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες.

 

ΤΜΗΜΑ III : ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

III.1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ:

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής για τη συμμετοχή στο συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ιδίως μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως.

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016 και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

 

III.2. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. – ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ  και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν.4013/2011, καθώς και της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016.   

 

III.3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών 20 «Γεωλογικών Ερευνών – Μελετών » και 21 «Γεωτεχνικών Ερευνών – Μελετών», και που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να διαθέτει (α) οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και (β) τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 της διακήρυξης.

 

ΤΜΗΜΑ IV : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

IV.1. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

Είδος διαδικασίας: Συνοπτική διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 4412/2016.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής. Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση κριτήρια και υποκριτήρια, καθώς και σχετική στάθμισή τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 της διακήρυξης.

 

IV.2. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 05/03/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ

Εναλλακτικές προσφορές  δεν γίνονται δεκτές. Οι προσφορές ισχύουν για δέκα (10) μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών του επομένου άρθρου.

 

ΤΜΗΜΑ VI: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

VI.1. ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τις 19/02/2021 στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (http://www.anogeia.gr/).

Εφόσον έχουν ζητηθεί  εγκαίρως, ήτοι έως την 24/02/2021, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως την 01/03/2021.

VI.2. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ:

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ ή την αποστολή της πρόσκλησης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, για τις ενστάσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 6.1 και ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου για τις ενστάσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 6.1, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Αναθέτουσας Αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον όργανο.

Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης της παραγράφου 6.1 και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 6.1 αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                                                                       

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Περισσότερα σε Δημοπρασίες - Διαγωνισμοί
21/05/2024
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΡΥΛΙΟΥ» ΥΠΟΕΡΓΟ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ…
20/05/2024
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ…
08/05/2024
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ…
23/02/2024
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ…
28/12/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣτης πράξης: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ…
Δείτε Περισσότερα
Υπηρεσίες Δήμου