20.05.2024 - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ» ΜΕ CPV: 44211000-2 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ 20.05.2024 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 08.05.2024 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΜΠΩΚΟΥ ΜΑΣΚΑΛΙ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 02.05.2024 - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 294.287,91€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ Α.Κ.Ο.Μ.Μ. – ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α » 30.04.2024 - Ο ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΦΩΤΙΣΕ «ΜΠΛΕ» ΤΟ ΡΟΛΟΙ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΥΧΗΣ 18.04.2024 - ΕΠΙΣΚΕΨΗ DR. GHASSAN KHALIL ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ UNICEF ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 17.04.2024 - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 04.04.2024 - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ – ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ «ΑΓΑΠΗ»
21 Μαΐου 2024
12.74 oC
Καλωσήρθατε στην ενότητα των Δημοτών
ΑρχικήΔημοπρασίες - Διαγωνισμοί
19-7-2022 Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής και λειτουργίας του έργου: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΜΟΔ Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ» προϋπολογισμού 1.906.000,00 ευρώ με αναθεώρηση, χωρίς Φ.Π.Α. μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με αξιολόγης   η μελέτης.

 1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή:

ΜΟΔ Α.Ε.

Οδός:

Λ. Ριανκούρ 78α, Αθήνα.

Ταχ.Κωδ:

11524

Τηλ.:

2131310100, 2131310277

E-mail:

eboutsikou@mou.gr

Ιστοσελίδα:

www.mou.gr       

Κωδικός NUTS:

EL 433

 

 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Οι ενδιαφερόμενοι έχουν ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί», της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ.
 2. Κωδικός CPV: 45232421-9 και συμπληρωματικά 90481000-2
 3. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης του έργου: EL433
 4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

Η δημοπρατούμενη σύμβαση είναι μικτή σύμβαση, κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν 4412/2016 και περιλαμβάνει δύο διακριτά τμήματα.

(α) ΤΜΗΜΑ 1: την οριστική μελέτη και μελέτη εφαρμογής, όπου απαιτείται από τη νομοθεσία και στη συνέχεια την κατασκευή των έργων για την αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων συμπεριλαμβανομένης της τρίμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας

(β) ΤΜΗΜΑ 2: την υπηρεσία κανονικής λειτουργίας του έργου για 5 έτη.

Η πλήρης περιγραφή του προς κατασκευή έργου γίνεται στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής.

6.Προθεσμία εκτέλεσης έργου:

(α) ΤΜΗΜΑ 1: 15 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης

(β) ΤΜΗΜΑ 2:  5 έτη από την έναρξη υλοποίησής της.

 1. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 της διακήρυξης
 2. Παραλαβή προσφορών:

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτου ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 15.09.2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ .

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 19.09.2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 02.09.2022 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 09.09.2022.

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της Διακήρυξης.

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 3 της Διακήρυξης.

Η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα  με το άρθρο 95.2(γ) του 4412/2016.

 1. Χρόνος ισχύος προσφορών: 16 μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών, δηλαδή έως 15.01.2024.
 2. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 1. Χρηματοδότηση: Το τμήμα 1 του έργου χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ και υπόκειται σε κρατήσεις σύμφωνα με το άρθρο 8 της Διακήρυξης. Το τμήμα 2 του έργου χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου
 1. Δημοσιεύσεις:

Η παρούσα δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό Tύπο σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016, και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.

 1. Άλλες πληροφορίες:

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 38.120,00 ευρώ και χρονικής ισχύος έως 15.02.2024, σύμφωνα με το άρθρο 15 της Διακήρυξης.

Προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής ποσού ίσο με το δέκα τοις εκατό  του συμβατικού (10%) της αξίας της σύμβασης του τμήματος 1, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. υπό την προϋπόθεση της καταβολής από τον ανάδοχο ισόποσης εγγύησης προκαταβολής.  , σύμφωνα με το άρθρο 16 της Διακήρυξης.

Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από το ΔΣ της ΜΟΔ Α.Ε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΕΛ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

22PROC010946111_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΕΛ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

Περισσότερα σε Δημοπρασίες - Διαγωνισμοί
20/05/2024
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ…
08/05/2024
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ…
23/02/2024
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ…
28/12/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣτης πράξης: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ…
13/09/2023
13-09-2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ…
Δείτε Περισσότερα
Υπηρεσίες Δήμου