20.05.2024 - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ» ΜΕ CPV: 44211000-2 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ 20.05.2024 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 08.05.2024 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΜΠΩΚΟΥ ΜΑΣΚΑΛΙ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 02.05.2024 - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 294.287,91€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ Α.Κ.Ο.Μ.Μ. – ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α » 30.04.2024 - Ο ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΦΩΤΙΣΕ «ΜΠΛΕ» ΤΟ ΡΟΛΟΙ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΥΧΗΣ 18.04.2024 - ΕΠΙΣΚΕΨΗ DR. GHASSAN KHALIL ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ UNICEF ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 17.04.2024 - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 04.04.2024 - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ – ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ «ΑΓΑΠΗ»
21 Μαΐου 2024
12.74 oC
Καλωσήρθατε στην ενότητα των Δημοτών
ΑρχικήΔημοπρασίες - Διαγωνισμοί
27/07/2023 Διακήρυξη για την ανάθεση μελέτης με τίτλο «Μελέτες Επέκτασης – Αναβάθμισης Σχολικού Κτηρίου Γυμνασίου – Λυκείου Ανωγείων»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016

Ο Δήμος Ανωγείων
προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων, μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτες Επέκτασης – Αναβάθμισης Σχολικού Κτηρίου Γυμνασίου – Λυκείου Ανωγείων», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020» και του Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη», με Κ.Α. 2022ΕΠ00210015 (ΟΠΣ 5150065) της ΣΑΕΠ0021 της Περιφέρειας Κρήτης. Η μελέτη έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Ανωγείων με ΚΑ 64-7411.001. Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 339.608,80 € με ΦΠΑ (24%).
Πρόκειται για Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τα ακόλουθα:
1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία: Δήμος Ανωγείων
Ταχ. Διεύθυνση: Ανώγεια Κρήτης
Αρμόδιος για Πληροφορίες: Κονιού Ειρήνη
Τηλέφωνα επικοινωνίας : 28343 40413
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ty@anogeia.gr
Ηλεκτρονική διεύθυνση (URL): www.anogeia.gr
Ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνισμού μέσω: www.promitheus.gov.gr & www.anogeia.gr
2. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών που ορίζεται στη διακήρυξη, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά υπογράφεται ψηφιακά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 05/09/2023, ημέρα Πέμπτη. και ώρα 15:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12/09/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00:00
4. Η εκτιμώμενη αρχική αξία της σύμβασης, με βάση τα συμβατικά τεύχη, ανέρχεται σε 273.878,07 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24% ) και αναλύεται ως εξής:
1. 80.432,58 € για μελέτη κατηγορίας 06 (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ)
2. 6.922,75 € για μελέτη κατηγορίας 07 (ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡ. ΧΩΡΟΥ)
3. 46.102,87 € για μελέτη κατηγορίας 08 (ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ)
4. 63.425,80 € για μελέτη κατηγορίας 09 (Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ & ΠΕΡ. ΧΩΡΟΥ)
5. 31.225,04 € για μελέτη κατηγορίας 21 (ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΈΡΕΥΝΑ)
6. 6.527,58 € για ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
7. 3.518,22 € για ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΥ-ΦΑΥ
και 35.723,23 € για απρόβλεπτες δαπάνες .
Επιπλέον προβλέπεται αμοιβή για την πρόσθετη καταβολή (πριμ) του άρθρου 15Α της Διακήρυξης.
Η μελέτη κατατάσσεται στους Κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων CPV: 71320000-7 – Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών
5. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (https://anogeia.gr/) αναρτάται σχετική ενημέρωση με αναφορά στον συστημικό αριθμό διαγωνισμού και διασύνδεση στον ανωτέρω ψηφιακό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.
6. Οι προσφορές υποβάλλονται από του ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
7. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής», που θα προκύψει από τη στάθμιση της βαθμολογίας των Τεχνικών Προσφορών και των Οικονομικών προσφορών των Διαγωνιζόμενων που δεν αποκλείστηκαν, βάση των άρθρων 18, 19, 20, 21 και 22 της προκήρυξης.
8. Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό
8.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 της Διακήρυξης και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
8.2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης
8.3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.
9. Κάθε προσφέρων οφείλει να αποδείξει την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και την τεχνική και επαγγελματική ικανότητά του, σύμφωνα με όσα απαιτεί η Αναλυτική Διακήρυξη της Μελέτης.
10. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.
11. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού Πέντε Χιλιάδων Τετρακοσίων Εβδομήντα Επτά Ευρώ και Πενήντα Έξι Λεπτών (5.477,56 €). Η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να απευθύνεται στο Δήμο Ανωγείων και να ισχύει τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μήνες και τριάντα (30) ημέρες, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής Προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
9. Προδικαστικές Προσφυγές κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 6 της Διακήρυξης.
10. Η υπό ανάθεση μελέτη έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» και τον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη», ο οποίος συγχρηματοδ. από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με Κ.Α. 2022ΕΠ00210015 (ΟΠΣ 5150065) της ΣΑΕΠ0021 της Περιφέρειας Κρήτης. Η μελέτη έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Ανωγείων με ΚΑ 64-7411.001
11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

Ο Δήμαρχος Ανωγείων

Σωκράτης Σ. Κεφαλογιάννης

Σχετικά Έγγραφα

Περισσότερα σε Δημοπρασίες - Διαγωνισμοί
20/05/2024
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ…
08/05/2024
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ…
23/02/2024
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ…
28/12/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣτης πράξης: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ…
13/09/2023
13-09-2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ…
Δείτε Περισσότερα
Υπηρεσίες Δήμου